:

30.11.23

: - 9:00-18:00 13:00-14:00 10:00-15:00
, : ., ., .1 , : (473) 235-58-91
email: postmaster@svvvkom.vsi.ru, tcsig@mail.ru

-
: - ; -
- \ \ , ,

MOSMIC  
070XF01 PQ070XF01
1101 . ET1101 ()
1103 . ET1103 ()
11C90DC ( 10/11 650MHz)
1200P100 . NCP1200P100
1200P60 . NCP1200P60
1322 . MM1322
1606 . NCP... SO8
18751
1CZ21H smd 5pin
1CZ31H smd 5pin
1H0380R .KA1H0380R
1H0565 . KA1H0565
1HS01G soic
1L0380R . KA1L0380R
1M0380R .KA1M0380R
1PCS01
1PCS02 dip8
1QS01 dip8
1QS01G so8
2008 SO8 . MIX2008
203D6 . NCP1203D6
22W04
24C 01 dip
24C 01 smd
24C 02 dip
24C 02 smd
24C 04 dip
24C 04 smd
24C 08 dip
24C 08 smd
24C 16 dip
24C 16 smd
24C 32 dip
24C 32 smd
24C 64 dip
24C 64 smd
24 128 dip
24C 128 smd
24C 256 dip
24C 256 smd
24C 512 dip
24C 512 smd
24C1024 dip
24C1024 smd
24CL64-6 soic
24L16FV-W smd (3.3V)
24LC 04 dip
24LC 08 smd
24LC 08 dip
24LC 16 smd
24LC 16 dip
24LC 64 smd
24LC 64 dip
24LC256 smd
24LC512 dip
24S64M uSOP8 (BR24S64M)
24WC16 dip
25F16-100HIP smd
25F80-75 smd
25L1005C SO8
25L1605 soic16
25L1605 SO8
25L3205D soic
25L3206E soic
25L4005A soic
25L6405E soic = 25Q64
25L6406E soic
25L8005 soic
25LC160A smd
25LC640-I/SN smd
25LV512 smd
25P32 . 25Q32 soic
25Q 10 SO8
25Q 16BV SO8
25Q 32BVS1G soic = 25P32
25Q 40 SOIC8
25Q 64FV dip8
25Q 64BVS1G so8
25Q 64FWS1G so8
25Q 80 SOIC8
25Q128FVFG sop16
25Q128FVSG so8
25Q256FVFG sop16
25T16-75QIP dip
EN25T80-75 smd
25T80-75 dip
25VF010A-33 so8
25X10 SO8
25X40AV soic
25X80AV SO8
26LS32 . Am26LS32
2716 dip24 = 5732, 5735
27256 . 5738
2732 dip24
2764 . 5734
27C010 . TC571000D-20
27C1001-12F1
27C2001-12F
27C256-45 (Winbond)
27C4000DC-12
27C512-10F1
27C512-45 (Winbond)
27C64-25/B dip28
28C256-15PI
28C64B-15PI DIP28
JS28F128J3D75 (- 16MB)
28SF040 smd
29C020C-90Z
29F040B-120JI smd
29F040B-90PC
2A0565
2A165
2A265
2A365
2A765P2 TO220/6pin
2AS01
2B0365
2B0565
2B265
2B365
2BS01
2BS02 dip8
2PCS01G so8
2PCS02G so8
2PCS04G so8
2PCS06G so8
2QR0665 = DDA010
2QR2280Z dip7
2QS01
2QS02G SO8
2QS03 dip8
2QS03G smd
2S0680 . KA2S0680
3050C . ST3050C
3131 . ON3131
3601-1 . 556 4()
3604-2 . 5565
37322 soic8 . UCC37322
378R33
38HC44E SO8 . IMP38HC44ESA
3A0565
3A1565
3B0365J
3B0565 DIP8
3B1065 DIP8
3B1065J dip8
3B1565J
3B3065P
3BR0665J dip8
3BR0665JF TO220 6pin
3BR0665JZ dip7
3BR1065JF TO220 6pin
3BR1565JF TO220 6pin
3BR1765J
3BR4765J dip8
3BR4765JZ dip7
3BS02
3DS01L DIP8
3DS01LG soic
3M0765 . KA3M0765
3Q0765RF . KA3Q0765RF
3S0680R . KA3S0680R
3S0680RF . KA3S0680RF
3S0765 . KA3S0765
3S1265 . KA3S1265
AT45DB161D-SU
4N25
4N26
4N28
4N33
4N35
4N36
4N38
500765RT . 5Q0765RT
54327DDA so8 . TPS54327DDA so8
555 . NE555
5591 . FA5591 SO8
5H0165R TO-220F 4pin
5H0165RN DIP8
5H0265RC
5L0165R
5L0365RN dip8
5L0365RTU TO-220 4pin
5L0380R
5L0565R TO-220 4pin
5M0165R dip8
5M02659R
5M0265R
5M0365RTU TO220 4pin
5M0365RN dip 8pin
5M0380R
5M0565R TO220 4pin
5M0565RN DIP8
5M0765RC T220 5pin
5M0965
5Q0565RT
5Q0765RT
5Q12656RT
5Q1265RF TO218F 5pin
5Q1265RT TO220F 5pin
5Q1565RF
5S0765C TO220F 5pin
6351 . STRA6351
6A01 smd . FA6A01N
6N135 6N136
6N136
6N137
6N138
6N139
7014X so8
74 00 dip
7402 = 1551 dip14
74 03 (1559)
7404 = 1551 dip
7414 = 1552 dip
7426 = 1553 dip
7437 = 15512 dip
74 42 (5556) dip
74 46 (D146D) 7-
7447 7-
7472 = 1551 dip
74 73 dip
7474 = 1552 dip
7476 = 1551 dip
7485 = 1551 dip
7490 = 1552 dip
7493 = 1555 dip
74107 = 1556 dip
74121 = 1551 dip
74123 = 1553 dip
74132
74154 ( 155 3) dip
74163 = 15518 dip
74164 = 1558 dip
74165 = 1559 dip
74191 = 15513 dip
74192 = 1556 dip
74196 = 15514
74AC161M = 155410 smd
74AC244 . 15545
74AC573 SO20 = 155433 smd
74AC74N = 15542 dip
74AC86 dip
74ACT574 SO20 = 159437 smd
74ALS 00 . 15333
74ALS 02 . 15331
74ALS 03 . 15339
74ALS 04 . 15331 dip
74ALS04 = 15331 smd
74ALS 05 . 15332
74ALS 08 . 15331
74ALS 11 . 15333
74ALS 14 . 15332
74ALS 15 . 15334
74ALS 20 . 15331
74ALS 22 . 15337
74ALS 30 . 15332
74ALS 32 . 15331
74ALS 51 . 153311
74ALS 55 . 15334
74ALS 74 . 15332
74ALS 85 . 15331
74ALS 86 . 15335
74ALS 93 . 15335
74ALS109 . 153315
74ALS153 . 15332
74ALS157 . 153316
74ALS158 . 153318
74ALS160 . 15339
74ALS161 . 153310
74ALS163 . 153318
74ALS164 . 15338
74ALS165 . 15339
74ALS166 . 153310
74ALS174 . 15339
74ALS175 . 15338
74ALS192 . 15336
74ALS241 . 15334
74ALS243 . 15337
74ALS245 . 15336
74ALS251 . 153315
74ALS257 . 153311
74ALS258 . 153314
74ALS279 . 15332
74ALS280 . 15335
74ALS298 . 153313
74ALS352 . 153319
74ALS353 . 153317
74ALS373AN = 153322 dip
74ALS374 . 153323
74ALS574 . 153337
74ALS873 . 153334
74F 00 . 15313
74F 02 . 15311
74F 08 . 15311
74F 11 . 15313
74F 20 . 15311
74F 74 . 15312
74F373 . 153122
74HC... = 1564...
74HC00D smd (3)
74HC00N (3) dip
74HC02N (1) dip
74HC02N (1) smd
74HC04D smd
74HC04N (1) dip
74HC05 (11) dip
74HC08N (1) dip
74HC08N (1) smd
74HC123AM (3) smd
74HC123AN (3) dip
74HC125D (8) smd
74HC125N (8) dip
74HC126D smd
74HC132N (1) dip
74HC138D SO16
74HC14D (2) smd SO14
74HC14N (2) dip
74HC161N (10) dip
74HC164D (8) so14
74HC164N (8) dip
74HC165 so16
74HC174N (9) dip
74HC244 (5) so20
74HC244B (5) dip20
74HC245N (6) dip
74HC299E (24) dip
74HC32 smd
74HC367D (11) so16
74HC367N (11) dip
74HC368 dip
74HC373D (22) so20
74HC373N (22) dip
74HC374B1 dip
74HC374D (23) smd
74HC4051 (21) smd (= 4051 )
74HC4051N (21) dip
74HC4052 smd (= 4052 )
74HC4053 smd (= 4053 )
74HC4053N dip
74HC4060BE dip
74HC4066AF (3) smd (= 4066 )
74HC4066BE (3) dip (= 4066 )
74HC540 SO20 . 74HCT540 SO20
74HC541N dip
74HC573D (33) smd
74HC573N (33) dip
74HC574A SO20 (37)
74HC574N (37) dip
74HC595D (52) SO16
74HC595N (52) dip
74HC74AP (2) dip
74HC74D (2) smd
74HC86D (5) smd
74HC86N (5) dip
74HCT164N DIP14
74HCT540 SO20
74HCT573 SO20
74LS... = 555...
74LS00 (5553) dip
74LS01 (5558) dip
74LS 02 . 5551
74LS 03 . 555 9
74LS04 (5551) dip
74LS 07 (5554) dip
74LS08 (5551) dip
74LS 09 . 5552
74LS10 . 555 4
74LS 11 . 5553
74LS13 (5551) dip
74LS14 (5552) dip
74LS 15 . 5554
74LS 20 . 555 1
74LS 21 . 5556
74LS 22 . 555 7
74LS 26 . 55511
74LS 27 . 5554
74LS 30 . 555 2
74LS 32 . 5551
74LS 37 . 55512
74LS 38 . 55513
74LS 40 . 555 6
74LS 54 . 55513
74LS 55 . 5554
74LS74 (5552) dip
74LS85 (5551) dip
74LS 90 . 5552
74LS 93 . 5555
74LS107 . 5556
74LS112 . 5559
74LS123 (5553) dip
74LS138 (5557) dip
74LS139 (55514) dip
74LS145 . 55510
74LS151 . 555 7
74LS153 . 555 2
74LS157 . 55516
74LS160 . 5559
74LS161 . 55510
74LS163 . 55518
74LS165 . 555 9
74LS166
74LS169 . 55517
74LS173 . 55515
74LS174 . 5559
74LS175 . 5558
74LS191 . 55513
74LS192 . 5556
74LS193 . 5557
74LS194 . 55511
74LS241 dip
74LS244P (5555) dip
74LS245 dip
74LS251 . 55515
74LS253 . 55512
74LS257 . 55511
74LS258 . 55514
74LS259
74LS261 . 5558
74LS273 . 55535
74LS279 . 5552
74LS283 . 5556
74LS298 . 55513
74LS353 . 55517
74LS367 (5717) dip
74LS367A (5715) dip.
74LS368AN (5714) dip
74LS373 . 55522
74LS393 . 55519
74LS670 . 55526
74S00 (5313) dip
74S 02 . 5311
74S 03 . 5319
74S 04 . 5311
74S 05 . 5312
74S 08 . 5311
74S10 (5314) dip
74S 11 . 5313
74S 20 . 5311
74S 30 . 5312
74S 64 . 5319
74S 74 . 5312
74S 74 (5312) dip
74S 85 . 5311
74S 86 . 5315
74S112 . 5319
74S113 . 53110
74S132 . 5313
74S139 . 53114
74S140 . 53116
74S151 . 5317
74S153 . 5312
74S157 . 53116
74S158 . 53118
74S163 . 53118
74S168 . 53116
74S169 . 53117
74S174 . 5319
74S175 . 5318
74S181 . 5313
74S189 . 5318
74S194 . 53111
74S195 . 53112
74S240 . 5313
74S241 . 5314
74S251 . 53115
74S253 . 53112
74S257 . 53111
74S258 . 53114
74S260 . 5317
74S280 . 5315
74S289 . 5319
74S299 . 53124
74S373 . 53122
74S374 . 53123
74S412
74S428 (UCY)= 58028
7805 220
7805 220F
7806 220F
7806 220
7807 220
7808 220
7808 220F
7809 220
7809 220F
7810 220
7810 220F
7812 220
7812 220F
7813,7 (13,7V) . PB137ACV 12V .
7815 220
7815 220F
7818 220
7824 220 = 9,
7824 220F
78D05 dpak
78D06 dpak
78D08 dpak
78D09 dpak
78D12 dpak
78H05 (5A 5V) 3
78H12 (5A 12V) 3
78H15 (5A 15V) 3
78H24 (5A 24V) 3
78L05 SOT89
78L05 (. - 92)
78L05B (. - SOIC8)
78L06 (. - 92)
78L08 (. - 92)
78L09 (. - 92)
78L12 SOT89
78L12 (. - 92)
78L15 (. - 92)
78L18 SOT89
78L18 (. - 92)
78L24 (. - 92)
78L27 (. - 92)
78L33 (. - 92)
78LR05 DPAK 5pin
78MR05 TO220 5pin
78MR06 TO220 5pin
78R05 220F 4pin
78R08 220 4pin
78R09 220 4pin
78R12 220 4pin
78R33 220 TO220F-4pin
78RM33 TO220
78T05 (3A 5V) 220
78T15 (3A 5V) 220
7905 220
7906 220
7908 220
7909 220
7912 220
7912 220F
7915 TO220F
7915 220
7918 220
7924 220
79L05 (. - 92)
79L08 (. - 92)
79L09 (. - 92)
79L12 (. - 92)
79L15 (. - 92)
79L15 so8
79L15 sot89
79L18 (. - 92)
79L24 (. - 92)
7M0880
80011 . 680011
8002 so8 . CSC8002
80021 . 680021
8389S . AN8389S
8821... . TMPA8821...
8T23 . 5594
8T24 . 5597
93422PC dip22 (TTL SRAM 256x4)
93427PC . 55611
93C46 smd
93C46 dip
93C66 smd
93C66 dip
93C86 dip
93C86 smd
93LC46A dip8
93LCS56 dip8
973-120 . G973-120 SO8
9AaXX . ART3653A SOT23-5
A211D
A255 . 17411
A270 . 1741
A273 . 17412
A274 . 17410
A3120 HCPL3120
A3505 . TDA3505
A41DC
A6351 . STRA6351
A81DC
A8504 smd
ACT4060SH SO8
ACT4070YH
ACT5060 smd
AD513 . 5741
AD5622BKSZ sc70-6 (D5N)
AD711JN
AD744JN DIP8
AD7520 .5721
AD7541 . 5722
AD7545AKN
AD7570 . 5721
AD8041AN DIP8
AD8042AN DIP8
AD8042AR SO8
AD8055AN dip8
AD8055AR SO8
AD8056 SO8
AD812AN dip8
AD812AR soic8
AD818AR soic
AD820AR soic
AD822AR soic
AD823AN dip8
AD823AR soic
AD826AN dip8
AD8307AR soic
AD8532ARZ soic
AD8541ARZ smd
AD8542ARZ tssop-8
AD8594AR smd
AD8611ARZ smd
ADC0848 smd
ADG444B dip16
ADG513BR smd
ADG732BCP smd
ADM1232AN dip8
ADM485AN(AR)
ADM707AN
ADUM1300 smd
ADUM1310 smd .
AH1201
AM-22A dip8
AM1628 . TM1628
AM25S05 . 5311
AM25S07 . 53118
AM25S08 . 53119
AM25S 09 . 53120
AM25S10 . 53121
Am26LS32 . 55911
AM29F040B-90PC DIP32
AM5668S = SD5668
AM5868S = AT5665H
AM5869S
AM5888S = BA5888FP = CD5888
AM5898N smd
AN1431T . TL431
AN15524
AN15525
AN15526
AN15853B smd
AN16025A smd
AN17804
AN17808
AN17813B
AN17820A(B)
AN17821A
AN17823A
AN17825A
AN17827
AN17830A
AN17831A
AN17850A
AN17880 smd
AN214Q
AN262 . 10051
AN30070A TO220-7pin
AN304 . 10051
AN3224
AN3247NK
AN3248NK
AN3313
AN3321S smd
AN3331K
AN34001A
AN34002A
AN34040A
AN3500FBP
AN3501NFBP
AN3554NFBP
AN3792 ( )
AN3795N
AN3814K
AN3821K
AN3844 . UC3844
AN5033
AN5043
AN5071 SIP9
AN5138NK
AN5150N
AN5151N
AN5179K
AN5192K-A
AN5192K-B
AN5195K-B
AN5195K-C
AN5215 sip 7
AN5262
AN5265
AN5270
AN5274
AN5275
AN5276
AN5277
AN5279
AN5421 sip9
AN5435
AN5512
AN5515
AN5521
AN5522
AN5523
AN5532
AN5534
AN5539
AN5551 sip9
AN5601K
AN5603K
AN5606K
AN5633K
AN5635N
AN5636K
AN5650
AN5693K
AN5836
AN6310N . 10054
AN6320N = 10051
AN6345
AN6350 = 10052
AN6353 sip
AN6362 . 10057
AN6367S sop22
AN6371 . 10051
AN6387
AN6406 . 10437
AN6540
AN6551 . 10051
AN6559 . TC40106, TC4584
AN6605 dip
AN6605SP smd DPAK5-pin
AN6612 dip8
AN6612S so8
AN6616 . 10221
AN6650
AN6651
AN6652
AN6884
AN6914 DIP8 = AN1393 ( )
AN7025K
AN7085NS smd SO20
AN7108 DIP16
AN7110 SIP9 ( 1,2W)
AN7112E
AN7114E
AN7116
AN7124
AN7125Z
AN7134NR
AN7135
AN7142
AN7145M = 17418
AN7146M
AN7147N
AN7148 SIP7-12 ( 22.1)
AN7149N
AN7158N SIP2-12
AN7161N
AN7161NFP
AN7163
AN7164
AN7168
AN7169
AN7171NK SIP7-16Z ( 214W)
AN7173K SIP7-16Z ( 212.3W)
AN7174K SIP7-16Z ( 214W)
AN7175K
AN7176K
AN7177 SIP7-23 ( 218W(13V))
AN7178
AN7190K SIP7-16 ( 218W)
AN7191K
AN7191NZ
AN7193K
AN7194K
AN7195K
AN7205
AN7213 SIP7
AN7222N
AN7224
AN7273
AN7312
AN7316
AN7317 DIP16
AN7332S smd
AN7410 DIP16
AN7420
AN7522N
AN7523N
AN7550
AN7551Z
AN7555 = 7550/7551/7561
AN7561Z
AN7580
AN7583Z
AN7591
AN8037
AN8053
AN8077
AN80T05
AN80T07
AN80T33
AN80T36
AN80T51
AN80T54
AN80T71
AN8377N
AN8389S smd
AN8732SB
AN8739SB
AN90B22
AOZ1014 smd
AOZ1015 smd
AOZ1021 smd
AOZ1071 smd
AOZ1212 so8
AOZ3015PI so8
AP1501-50
AP1506-50K5LA D2PAK (5pin)
AP1507-33
AP1507-50 dpak 5pin
AP1507-ADJ dpak 5pin
AP1509-33 so8
AP1509-50 smd
AP1509-ADJ SO8
AP1510S smd
AP1513S so8
AP1534 soic
AP1538 SO8
AP1796-50
AP3001S-3.3
AP3001S-5,0
AP3001S-ADJ
AP3039AM-G1
AP3064M-G1
AP3101M-E1 so8
AP3706P-G1
AP8012 dip8
APA2068
APL5523 smd ( 1,8v 3.3v)
APS2406 sot23-5 = SY8088(89) / MT3410L / BL8021(22,24)
APW7089 soic
APW7302B soic
ART3653A ( 9AaXX XX- ) SOT23-5
AS15-F TQFP48
AS15-G TQFP48
AS19-HG smd
AS34-G TSSOP16
AT mega 8A - 8PU dip
AT mega 8 - 16AU smd (TQFP)
AT mega 16 - 16AU smd (TQFP44)
AT mega 16A - PU dip
AT mega 32A - 16AU smd
AT mega 32A - PU dip
AT mega 48 - 20AU smd TQFP
AT mega 48 - 20PU(PI) dip
AT mega 64A - AU smd (TQFP)
AT mega 88 - 20AU smd TQFP32
AT mega128-16AU smd (TQFP)
AT mega168PA - AU TQFP
AT mega168PA - PU dip28
AT mega328P - AU smd (TQFP32)
AT mega328P - PU dip
AT mega8515-16AU smd
ATmega8515-16PI dip
AT mega8535- 8AUTR TQFP
AT mega8535-16PU dip
AT tiny12V-1SU smd
AT tiny13A smd
AT tiny13A-PU dip8
AT tiny15L-1PI dip8
AT tiny15L-1SU
AT tiny2313-20(10)PU dip20
AT tiny2313V-10SI smd
AT tiny25-20PU DIP8
AT tiny25-20SU smd
AT tiny26-16PU dip20
AT tiny26-16SU smd SO20
AT tiny45-20PU dip8
AT tiny45-20SU SO8
AT tiny85V-10SU smd
AT2005B
AT28C64B . 28C64B-15PI DIP28
AT5654H
AT5665H
AT5669H
AT89C2051-24PI(PU) dip20
AT89C2051-24SU smd
AT89C4051-24PU dip
AT89C51-24PC dip40
AT89C52-24PI dip
AT89C55-24PI dip
AT89C55WD-24PI dip
AT89S52-24PI dip
AT89S8252-24PI dip
AT89S8253-24PI dip
AT90S1200-12SI smd
AT90S2313-10PI DIP20
AT90S8515-4AI smd
AT90S8515-8JI smd PLCC
AT90S8535-16PI . ATmega8535-16PI
AT90USB162-16AU TQFP
AX3003-50
AX3117ESA so8
AXP188 smd
AXP223 smd
BA033T
BA10324A . LM324
BA10358N
BA1330 . KA2261, LA3361, TA7604
BA1332 DIP16
BA1332L sip
BA1404
BA1442
BA15218N
BA3126N
BA313 sip
BA328 SIP8
BA3306
BA3308
BA3310N sip
BA3312N
BA333
BA3416BL
BA3420AL
BA3423S MDIP32
BA3430S
BA3516F smd SO18
BA3520 DIP18
BA3528FP smd HSOP25
BA3812L
BA3822LS
BA3823LS
BA3824LS
BA3835S
BA3870
BA3910B
BA3917
BA3918
BA3920
BA3930
BA3932
BA3936
BA3938 SIL12
BA3940A SILP12
BA4234L SIP18Q
BA4236L
BA4558 DIP8
BA4560F smd
BA4560P = NJM4560 dip
BA4901A
BA4905 SIP2-12
BA4906
BA4908
BA4911
BA4916
BA4918
BA49181
BA49182
BA49183
BA515
BA51W12ST TO220F 5pin
BA5208AF ( . 2200mW 3V)
BA521
BA526
BA527
BA534 2,3
BA5404
BA5406
BA5408 SIP7-12
BA5410
BA5412
BA5413 SIP7-12A
BA5414(A)
BA5415A
BA5417
BA5810FM/FP
BA5814FM
BA5815FM
BA5817FM
BA5823FM smd
BA5824FP smd
BA5825FP
BA5826FP
BA5830FP
BA5833FM smd
BA5835FP
BA5836FP
BA5838FM
BA5839FP
BA5888FP smd
BA5914FP
BA5930FP
BA5936S
BA5938FM
BA5939S
BA5947FP
BA5954FP smd
BA5968FM smd
BA5968FP smd
BA5972FP
BA5977FP HSOP-29
BA5983FM
BA5984FP
BA5985FM smd
BA5986FM smd
BA5995FM
BA5996FM
BA6109
BA6121
BA6137 SIP-9
BA6138 sip
BA6149LS SIP-24
BA6208N sip
BA6209 SIP-10
BA6209N ( )
BA6218 SIP-9
BA6219B
BA6219BFP smd
BA6220
BA6222 SIL
BA6227 DIP8
BA6229
BA6235 DIP8
BA6238A
BA6239A SIL-10
BA6247 (c N- )
BA6247FP smd
BA6248 SIL-10
BA6259N sip
BA6286N
BA6287F smd
BA6288FS smd
BA6289F so8
BA6294
BA6295AFP smd HSOP-28
BA6296FP
BA6392FP smd
BA6397FP
BA6398FP
BA6411 SIP7-12
BA6414FP smd HSOP25
BA6414FS . MCD001AM
BA6418N
BA6432S DILP24
BA6435S DILP24
BA6439S
BA6459P1 DILP24
BA6566F smd SO18
BA6665FM
BA6796FP smd
BA6825FS
BA6827FS smd
BA6849FP smd
BA6858FP smd HSOP25
BA6869FP
BA6870S
BA6871BS MDIP32
BA6871S
BA6887 SIL-10
BA6897S MDIP32
BA6898S
BA6993N
BA7004 sip5
BA7021 SIP-9
BA7025 SIP
BA7107S MDIP32
BA718 SIP-9 2
BA7258AS MDIP32
BA7356S
BA7357 MDIP22
BA7358S
BA7604N
BA7752LS (audio signal processor)
BA7765AS MDIP32
BA7767AS MDIP32
BA7790LS SIP-24
BA7797F smd SO18
BA8204 DIP8
BA8205 . KA2410
BA8420
BA9703K smd TQFP32
BA9741 . TL1451
BAL6309 sip
BD3801FS
BD3861FS smd
BD3882FV
BD3886FS audio sound processor
BD4908FM
BD4912
BD4913
BD4914
BD6650AFS smd
BD6655FP smd
BD6670FM smd
BD7956FS smd
BD9240F smd
BD93941FP smd
BD9486F
BD9701T
BD9702CP TO220F-5pin
BD9882F smd
BD9883F smd
BD9884FV smd
BD9893F SO16
BD9897FS SSOP32
BD9898FV smd
BH0170 dip8
BH0270 dip8
BH3854AS
BISS0001 SO16 ()
BIT3102A SO8
BIT3102B SO14
BIT3105 smd
BIT3105P dip
BIT3106A SSOP30
BIT3193G SO16
BIT3195G SO16
BIT3251 SO8
BIT3713 smd
BIT3715 smd
BL0202B so18
BL3406 sot23-5 . LC3406
BL8022 sot23-5
BL8024 sot23-5 = LC3406
BN5115B
BOPAM-6000 . 5581
BP2836D
BP9833D dip8 ,
BT9151-3 . UM9151-3
BTS141 TO220
BTS2140-1B d2pak
BTS425L1 d2pak 5pin
BTS432E2 TO220 5pin
BTS436L2 TO220 5pin
BTS442E2 TO220 5pin
BTS5242-2L
BTS555 TO218 5pin (42V 158A)
BTS611L1
BTS621L1
BTS710L1
BTS7750G smd
BTS780GP
BTS781GP
BU2040F
BU2090F smd
BU2092F smd
C1470 . uPC1470
C400 . ZXSC400E6 tsop
C68224Y . C68241Y
C68225Y . SIM107
C68230Y
C68241Y
C69525Y . GS8334-11C
C69527Y
C69531Y . DW167MN03
C69538Y . LG8334-11D
C69540Y = SIM135-2R
C69542Y . LG8434-17A
C69551Y = DW167MN05( ...02 )
C69557Y = DW167MN02( 05) (DW167ARB1)
C69605Y . SIM135-1
C69607Y . SIM135-2
C8051F007 TQFP
C8051F020 TQFP
CA1391E . LM1391
CA3045 . TBA331
CA3080E
CA3130EZ
CA3140E dip8
CA3146
CA5668
CC1101RTK QFN-20 300-1000
CCU VT-02
CD1031S . UPC1031H2
CD3500 . LB3500
CD5151CP . AN5151N
CD5888 smd
CD7343 . TA7343
CD7522CS
CD9012 smd
CEM2005 so8
CF72306
CF745-04/P . PIC16C54
CH05T1610 . TDA9384PS/N2/3I (CH05T1610) (Akai. Sokol)
CH05T1625 . TDA9384PS/N3/2I1615 Sokol
CH08T0934/5H32-3K49
CIC9192E . HM9192E
CKP1507S (SATURN ST2103)
CLEA-0042
CLEA-004L
CM0465R
CM0565R
CM0765R D2PAK 5pin
CM0765R TO220 6pin
CM0765RC TO220 5pin
CM2038A DIP16
CM3406DS SO8
CM6800 dip16
CM6805AG so10
CM6806AG soic
CM903 . 14511
CM913 . 145 8
CNR50
CNX82A
CNX83A DIP6
CNY17-2
CNY17-3
CNY17-4
CNY74-2
CNY74-4H dip16
CNY75GB
CQ0565RT
CQ0765RT
CQ1265RT
CQ1565RT
CR6848T dip8
CR6850 dip8
CR6853T dip8
CRT5238-A . TV MIYOTA
CS16312EN smd TQFP
CS3702CO
CSC2313F so28
CSC8002 ( 2W 4 Om) SO8 = MIX2008 (3W 4 Om)
CTM8B56EN (8bit EPROM )
CTV222S-PRC1
CTV222SV1.3
CTV222S V2.0
CTV322S .PCA84C641P-068S1
CTV350S V2.1
CX20106A SIP8
CXA1019M . CXA1619BM
CXA1019S . CXA1619BS
CXA1034P
CXA1044BP
CXA1082BQ
CXA1191M
CXA1191P
CXA1191S
CXA1213BS
CXA1214P
CXA1238M
CXA1238S
CXA1279AS
CXA1352AS
CXA1372AQ smd
CXA1538M
CXA1538S
CXA1545AS
CXA1619BM
CXA1619BS
CXA1622M
CXA1664M smd
CXA1665M-S smd
CXA1691BM smd SO28
CXA1691BS
CXA2026AS
CXA2060BS
CXA2140S
CXA2165Q smd
CXA3809AM smd
CXA8005 smd
CXA8008P
CXB1444R (HDMI) smd SONY orig.
CXD2500AQ
CXD2508AQ
CXP5058H-143 TQFP
CXP750010-177S dip64 SONY
CXP85220A-044S +
CY8C26443-24X (8-bit microcontroller)
D146D . 74 46
D17005GF / 701 smd
D8088D dip40
DA1196 smd
DAP 02 s8
DAP 08 SOIC8
DAP011 smd SO14
DAP013C smd SO13
DAP8A so8
DBL1009
DBL1010
DBL1011
DBL1018
DBL1019
DBL1027
DBL1032D
DBL2044 SIP9
DBL2054D
DC003 . 5591
DC004 . 5591
DC005 . 559 8
DDA001AG smd
DDA003A smd SO24
DDA010 DIP8
DDA014 smd
DDP3315C G3 PLCC68 .
DH0165
DH0265
DH0565
DH311
DH321
DI210 . 11091
DK112 = AM-22
DK1203DK dip8
DK124 dip8
DL0165RN
DL0365RN
DLA001D smd
DM0265R
DM0365
DM0465R
DM0565R
DM0565RN
DM07652R TO220 6pin
DM0765R
DM311
DM321
DM8130N
DMC4001-002 smd
DP104C
DP123 Daewoo
DP2525 so7
DP308P
DP408P = KA3S0680R
DP704C
DP706
DP804C
DP8224 dip16
DP8307 . 55913
DP8308 . 55914
DP906
DPA426R-TL
DPM001
DS0226C . 1703
DS1307 dip8
DS1307ZN SO8 (0 -- +70C) . .
DS1621 dip8
DS1621 smd
DS1631 dip8
DS1706EPA dip8
DS1721U SO8 (/ -55 - +125)
DS1821
DS1833-10 TO-92
DS18B20 smd
DS18B20 TO92
DS18S20 TO92
DS275 dip
DS275 smd
DS3881 . 5591
DS485TN . ADM485/MAX485/ST485
DS8640 . 5592
DS8641 . 5593
DT8211A SOIC18
DW167ARB1 (DW167MN02) . C69557Y
DW167MN02 (DW167ARB1) . C69527Y
DW167MN03 (C69531Y)
DW167MN05( =02 ) . C69551Y
DW370M3
DW370M4
DW769681M2-AB1
EA1532A . TEA1532
EAEX002
EAN36193601 . LG048N 9R 58R5 MC-059A/B
EF68A21P dip40
JACK 3.5 . (10)
EM91415CK
EM91450B . HM91450B
EM91810BP
EN25T80-75 c. 25T80
ES6603S (DVD Rolsen)
ES6698FDF smd
ESM700 . 7810
ET1100
ET1101
ET1102 (4pin)
ET1102 (6pin)
ET1103
ET1104
ET1108
ET1122 DIP6
ETC5067 . TP3067N
EUA5202 smd
EUA6011 . TPA
EUP3484 so8
F9222L m-power2-23pin
F9223L
FA3641
FA5311
FA5317
FA5500A so8
FA5501A
FA5515 dip8
FA5531 dip8
FA5541 so8
FA5571 so8
FA5591N so8
FA6A01N so16
FA6A21 so16
FA7610 dip8
FA7610 sop8
FAN4803 CP1 dip8
FAN6754 so8
FAN6755 so7
FAN6961SZ so8
FAN7311 so20
FAN7314 SOIC20
FAN7382M so8
FAN7528 so8
FAN7529M so8
FAN7529N dip8
FAN7530 so8
FAN7554 dip8
FAN7601 dip8
FAN7601 so8
FAN7602 dip8
FAN7602C so8
FAN7610 so14
FAN7930B so8
FAN7930C so8
FAN8024BD smd
FAN8026G3 smd
FAN8039 smd
FAN8082
FAN8082D smd
FOD2712A smd (TL431 + )
FOD2742B smd
FSB117H dip8
FSB127H dip8
FSD200
FSD210
FSFR1700XSL m-power2-9pin
FSFR1800XSL m-power2-9pin
FSFR2100US m-power2-9pin
FSGM300N dip8
FSL206MR dip8
FSP3307 sot26
FSQ0170RNA dip8
FSQ0265RN DIP8
FSQ0365RN DIP8
FSQ0370R DIP8
FSQ0465R 6pin
FSQ0765R 6pin
FSQ100 dip8
FSQ110
FSQ211 . DM311= DH311
FSQ510 dip7
FST3253 smd
FT2232D TQFP
FT232BL smd (4 .)
FT232RL smd (2 .)
G973-120 soic
GAL16V8D-25LP dip20
GC90RM013 . EAEX002
GL3810
GL3812
GL7445
GM614042S-H89 . HD614042S-H89
GMS41004P1-C053 (/ LG MB-393MC)
GR8313 dip8
GR8876A so8 = LD7575, NCP1203D6
GS8014-04D
GS8334-09C
GS8334-11C
GS8434-03A (16A)
GS8534-06A
GS8634-16C (B)
H484 . HMC484MS8GE
HA11227 . KA2261, LA3361, TA7604
HA11235
HA1127 . TBA331
HA11703
HA11724
HA11744
HA11745
HA118203A smd
HA118217F
HA118425F smd
HA118817F
HA13001
HA13108
HA13117
HA13118
HA13119
HA13128
HA13135
HA13150A
HA13151
HA13152
HA13153A
HA13154A
HA13155
HA13156
HA13157
HA13158A
HA13159
HA13164A
HA13165
HA13166
HA13168
HA13173AH
HA13403
HA13406W
HA13408
HA1377
HA1384
HA1388
HA1392
HA1394
HA1397
HA1398
HA17901 . LM2901N
HA17902 . LM2902N
HA2500 . 1543
HA2700 . 1541
HCPL2202 . 2931
HCPL2503 . 6N136
HCPL2611 dip8
HCPL2630 dip8
HCPL3120 dip8
HCPL3700
HCPL4502 . 6N136
HCPL4506
HD46505SP-2
HD49733
HD49748NT (. 1230)
HD614042S-H89 (GM614042S-H89)
HD614088S
HIC1016
HIS0169C
HISENSE-EXPORT1 5H32-3PB3 dip42 TV BORK .
HM6116LP-3 ()
HM76161-5 . 55618
HM9100B . KS5853
HM9102D
HM9110B
HM9114A
HM91415CGP
HM91450B
HM9145A
HM91510A(B)
HM91620A
HM91710AP
HM9192E (CIC9192E)
HM9207
HMC484MS8GE smd (-)
HPC931
HT1000-4
HT1200-4
HT1628 . TM1628
HT46R47
HT48R05A
HT48R06A-1 ( Rolsen MS2080SA)
HT48R10A
HT48R32B
HT8970 DIP16 ( )
HT9212D
HT9215A
HT9302D
ICB1FL02G smd
ICL7106CPL = 5725
ICL7107CPL = 5722
ICL7135CN dip28
ICL7660CPA = 11681 dip8
ICL7660ESA smd SO8
ICL8001 . 5973
ICL8038CCPD
ICM7555IPA dip8
ICM7555ISA smd
IL2418
IL5851N . KS5851
IM6402IPL dip40
IMP38HC44ESA SO8
INA126UA
INA138NA sot23-5
INA168NA sot23-5
INA198NA sot23-5
INA3010D . SAA3010T smd
INA84C640ANS-030 = PCA
INA84C641NS/068
INA84C641NS/168
INA84C641NS/468
INA84C641NS/469
IP4001L
IP4504AL
IP9004AL
IP9009AL smd
IR1150IS SO8
IR2010 dip14
IR2010S smd
IR2011 dip
IR2011S smd
IR2101 dip
IR2101S so8
IR2103S SO8
IR2104 dip8
IR2104S SO8
IR2106
IR2106S so8
IR2110
IR2110S soic16
IR2111 dip8
IR2111 so8
IR2112
IR2113 dip
IR2113S smd
IR2117S smd
IR2118
IR2121 dip8
IR2125 dip8
IR2127 DIP8
IR2130 dip28
IR2130 smd
IR2151
IR2153 dip
IR21531
IR2153S so8
IR2155 dip
IR2156 dip14
IR2156S smd
IR4426 dip8
IR4427 dip8
IR4427STR smd
IR4428 dip8
IR51HD420
IR53H420
IR53HD420
IRF7473 (1.N 100V 6,9A) SO-8
IRS2092S smd
ISD1210S SO28 ( 10.)
ISD1416P
ISD1420
ISD1720PY
ISD1760PY
ISD25120
ISD2532 smd
ISD2560P
ISD2590
ISL6251 smd ( )
ISL8485IP . ADM485/MAX485/ST485
ISL98602IRAAZ smd 40LD QFN
IW1710-1
IX0040TA . TDA2003
IX1779CE . TEA2261
IX1830CEZZ
IX2551CEN2
IX2590CEN2
IXDD404SI soic (ultrafast mosfet driver)
IXO238CEEZZ
IXO256 . STR4090A
IXO355CE
IXO431GEEZZ
IXO512CEZZ . STR41090A
IXO640C
IXO689CE
IXO713CE
JCM5039
JCV8031
JRC2368 so8
K4S641632H-UC75 ( TV)
K4S641632K-UC60 ( TV)
K6T2008V2A YF70 ( TV)
KA1222
KA1H0165RN
KA1H0380R
KA1H0565R
KA1L0380R
KA1M0380R TO220 4pin
KA1M0565R
KA1M0680
KA1M0765
KA1M0880R
KA1M0965R
KA2102A
KA2107
KA2130A
KA2131
KA2133
KA2135
KA2136 . TDA1170N
KA2142
KA2154E
KA2184 . CX20106A , TDA3048, 15682
KA2201
KA2206B HDIP-12
KA2206C DIP-16
KA2206 N
KA22062
KA22065
KA22066
KA2209
KA2210 SIL12 2x5.5W(4Om) 14.4(9-18)V = LA4445 SIP12
KA2211
KA2212
KA2213
KA22132 . CXA1034P, AN7108
KA22134
KA2214
KA2220STJ(M)
KA2221 SIP8
KA22211
KA2223
KA22241 sip
KA22242 sip
KA2224B
KA22261
KA22421
KA22425D (S1AD425C02-SOBO)
KA22426D (S1A0426C02)
KA22427 (S1A0427B01-D0)
KA22429 (S1A0429) smd
KA2244 SIP9
KA2245
KA2247
KA22471
KA22495
KA2250
KA2261 DIP16
KA2263
KA2264
KA2281
KA2283
KA2284 sip
KA2287
KA2292
KA2297
KA2309
KA2401 dip8
KA2402
KA2410 dip8
KA2411
KA2418B = 10641
KA2912B
KA2913
KA2914A
KA2915 (S1H2915A01)
KA2919
KA2S0680R
KA2S0880
KA3082
KA324
KA3361
KA34063 . MC34063
KA3525AN (SG3525)
KA358
KA3842 . UC3842
KA3882B
KA3883 dip8
KA3883 smd
KA3M0765
KA3Q0765RF
KA3S0680R
KA3S0680RF
KA3S0765RF
KA3S0880R
KA3S1265R
KA7500B
KA7500 smd
KA7542Z TO-92
KA7552
KA7630
KA7631-TS
KA7632
KA8301
KA8304
KA8306
KA8309B
KA8403 . TA7248
KA8508 . MC2833
KA8602
KA9257
KA9258D
KA9259D smd
KA9270D
KB4317GRE smd
KF25BD (U.20v U.2,5v 0.5A) smd SO8
KF33BD (U. 20v U.3,3v 0.5A) smd SO8
KIA278R... . L278R...
KIA324P
KIA4558 . BA4558,KIA358
KIA555 . NE555
KIA6040P
KIA6043S
KIA6205
KIA6210AH
KIA6213S
KIA6225P
KIA6225S
KIA6268P
KIA6269P
KIA6278S
KIA6280H
KIA6281H
KIA6282K
KIA6283K
KIA6289N
KIA6299H
KIA6901P
KIA6924S
KIA7033AP TO92
KIA7042AP
KIA7045AP
KIA7217AP
KIA7227CP
KIA7233P
KIA7312P
KIA7325P
KIA7342P
KIA7343 . DBL1009
KIA7358AP
KIC9256P
KID65003AP
KID65004AF smd
KKZ-09
KKZ-10
KKZ-12
KM3505F
KM3508AF
KM3509F
KP3010 . PC814
KS5805
KS5851 = K100810
KS5853
KS88C8016/15
KS88C8016/18
KS88P8324N
KT3033 . TP3067N
KT6387B1/FBP
KWMCC . MN152810KWFD3
L00A . LP2980IM5-3.3
L01A . LP2980IM5-5.0
L06B . LP2980IM5-ADJ
L200CV
L272
L272M 8dip
L2750
L278R05 (lo-drop 2A)
L278R09 (lo-drop 2A)
L278R12 (lo-drop 2A)
L278R33 (lo-drop 2A)
L293B DIP16
L293D DIP16
L296 = 11552
L297
L297D smd
L298N Multiwatt15
L387A (5V 0.5A) U 35V
L4780TA . LM4780TA
L4940V5 (U = 6,5-17/30V 1.5A) TO220
L4940V12 (U = 13.8-17/30V 1.5A) TO220
L4940V85 (8.5V) (U = 10.5-17/30V 1.5A) TO220
L4949N dip (5V 100mA U=5-28V) . . .
L4957AD 1.8 D2PAK
L4957AD 2.5 D2PAK
L4957AD 3.3 D2PAK
L4959 Multiwatt11 (5.6V/0.25A 8.6V/0.6A 12V/0.8A 12V/1.3A U=15-30V)
L4960H (U=5,1-40V/2.5A U=9-46V) TO220-7pin . .
L4962A DIP16 = L4962E TOP220-7pin
L4962E TO220-7pin = L4960N (I - 1,5A)
L4963W (5.1-36V / U = 9-46V / 1.5A) DIP18 . .
L497 . 10551
L497(B) DIP16 (10552, ,,,4) - .
L4973V3.3 (3,36V / Imax-3.5A / U 8-40V) DIP18 . .
L4973V5.1 (5,1V / Imax-3.5A / U 8-55V) DIP18 . .
L4974A (5,1-40V/3.5A U 50V) DIP20 . .
L4981A dip 20
L4981AD smd
L498B
L4990
L5631 TO-92 2pin
L5952
L5970D smd
L5973D smd SO8
L6203
L6219 dip24 . /-
L6219DS SO24
L6384D SO8
L6385D SO8
L6386D SO14
L6561 SO8
L6561 dip 8
L6562D so8
L6562N DIP8
L6563TR
L6565
L6569 DIP8
L6598 dip16
L6598D SO16
L6599D SO16
L6910TR HTSSOP16
L7805ABD2T-TR D2PAK
L7812ABD2T-TR D2PAK
L7PAL-3RD
L9302
L9637D
L9821
L9825 smd
LA1135 dip
LA1135M smd
LA1140
LA1185
LA1186N
LA1260
LA1265
LA1385
LA1800
LA1805
LA1810
LA1828
LA1832 dip
LA1837
LA1851
LA1862M smd
LA1875
LA2110M smd
LA2200
LA2211
LA3160
LA3161S sip
LA3220
LA3225T
LA3246
LA3301
LA3361 DIP16
LA3365
LA3370
LA3430
LA3600
LA3605 (7-. )
LA3607 (7-. )
LA4100
LA4101
LA4102
LA4108
LA4110
LA4112
LA4138
LA4140
LA4145
LA4160
LA4162
LA4165 smd
LA4180
LA4182
LA4183
LA4190
LA4192
LA42032 25
LA42051
LA42052
LA42071
LA42072
LA42102
LA42152
LA4225
LA4227
LA42351
LA42352
LA4260
LA4261
LA4265
LA4266
LA4267
LA4270
LA4280
LA4282
LA4285
LA4287
LA4289
LA4400
LA4425
LA4440
LA4445 SIP12 2x5.5W(4Om) 14.4(9-18)V = KA2210 SIL12
LA4446
LA4450
LA4451
LA4460N
LA4461N
LA4465
LA4466
LA4470
LA4471
LA4475
LA4476
LA4480
LA4485
LA4495
LA4496
LA4498
LA4500
LA4505
LA4507
LA4508
LA4510
LA4520
LA4550
LA4555
LA4557
LA4558
LA4570 dip16
LA4570 smd
LA4571M
LA4575
LA4582C TQFP
LA4582N smd
LA4597
LA4598 SIP14 23W ; 9(4.5-16)V
LA4600
LA4601
LA4620
LA4625
LA4627
LA4628
LA4629
LA4630
LA4631N SIP12 25W(4 Om) 14(6-20)V
LA4635A
LA4645N
LA4663
LA4700N
LA4705(N)
LA4708N
LA47201
LA47202
LA4725 SIP14 220W(4Om) ; 13.2(9-16)V
LA4728
LA4729
LA4735J
LA4743A ( - 26dB)
LA4743B ( - 32dB)
LA4743J
LA4743K
LA47501
LA47503
LA47505
LA47506
LA47512
LA47515
LA47516
LA47532
LA47534
LA47536
LA4763
LA4905
LA5512B
LA5527 dip6
LA5530 DPAK5pin
LA5531
LA6242 smd
LA6358
LA6458DS dip8
LA6500
LA6510
LA6520
LA6524
LA6525 smd
LA6565 smd
LA70001
LA7016
LA7051
LA7090
LA7096
LA7116
LA7117
LA71501
LA7151
LA71511B smd
LA71520
LA71571
LA71750 smd
LA7222
LA7282
LA7286
LA7295
LA7297
LA73051
LA73052 smd
LA73054 smd
LA7311 = 10753
LA7320 = 10754
LA7323 = 10755
LA7326
LA7330 = 10756
LA7331N
LA7332
LA7333
LA7340
LA7345A smd
LA7347
LA7376
LA7390
LA7390L
LA7391A
LA7397
LA7411 smd
LA7437
LA7440 SDIP48 Video Processor
LA7440 smd
LA7447B smd
LA7480A smd
LA7480L dip
LA7480N dip
LA7520N
LA7530
LA7545
LA7550 MDIP24
LA7555
LA7565E MDIP24
LA7577
LA7605A smd
LA7642N
LA7680
LA76810A
LA76814K
LA76818A
LA7685J
LA76936N 7N58M2
LA76936Y 7N59R1
LA76938N 7N58R2
LA76938Y 7N58N0
LA78040B
LA78041
LA78045
LA78141
LA7830
LA7831
LA7832
LA7833
LA7835
LA7837
LA7838
LA7840
LA7841
LA7845N
LA7846N
LA7847
LA7848 (ODG8)
LA7850
LA7851
LA7876N
LA7910
LA7911
LA7913
LA7930
LA7938
LA7950
LA7958N AV/TV
LA7975
LAF0001 dip8
LAG665 dip
LAG665FT smd
LAG668FT
LB11880
LB11882N
LB11885
LB1268
LB1403N
LB1622
LB1638M smd
LB1641
LB1642
LB1643
LB1644
LB1648
LB1649
LB1684
LB1688
LB1689
LB1807N
LB1838M smd
LB1851
LB1854M smd
LB1855N smd
LB1887N
LB1930 so10
LB1943
LB3500 sip9
LC1209PH . THX203
LC3406 sot23-5
LC72131M smd
LC72358N
LC7267
LC72723
LC7350
LC7461/8100
LC7461/8104
LC7515
LC7533
LC75341
LC75342
LC75347
LC7536
LC75371 smd
LC75373
LC75374 smd
LC7537AN
LC7538J
LC7582
LC75821W smd (10x10)
LC75823 smd(14x14 )
LC75823W smd(10x10 )
LC7582E
LC75833 smd
LC75852 smd (14x14)
LC75853N smd (10x10)
LC75853NE smd (14x14)
LC75854 smd (10x10)
LC7815
LC7818
LC7821
LC7881
LC863320A/5N17
LC863320A/5N94
LC863320A/5R76
LC863324A/5S68
LC863324A/5T51
LC863324A/5Y40
LC863328A/5S15
LC863328A/5W63
LC863328B-52E5
LC863328B-52G3
LC863328B-53J5
LC863328C/55WO
LC863328C/56C9
LC863440W 50K0 smd
LC863448W 52F1 smd
LC863532C 55L1
LC863532C 55P9
LC863532C 56F7
LC863532C 57P1
LC863532C 57S4
LC863532C 57S9
LC8992
LC89970
LD1.8V . LM1117 1.8V TO220
LD5530 SOT26 (6pin)
LD7522DS SO8
LD7523 so8
LD7530 SOT26 (6pin)
LD7550BBN dip
LD7550BL SOT26 (6pin)
LD7552 SO8
LD7552BPN dip8
LD7553 SC89 (6pin) . SG6848T/OB2273
LD7575PS SO8
LD7576GS smd
LD7577JAGS smd SO8
LD7591T so8
LD7750RGR so7
LF347N DIP14
LF353P
LF355 = 14018
LF357 = 5442, CA3130
LF398 = 11002
LG046N 9R 58D0 (OICTMSA007B) MC-059A/B
LG048N 9R 58R5 (EAN36193601) MC-059A/B
LG8334-11D
LG8434-04C
LG8434-17A
LG8534-07C
LG8534-13B
LG8634-02A
LG8634-16C (B) . GS8634-16C (B)
LG8634-17A
LG8734-02B
LG8734-03B
LG8838-07B
LG8993-27A(C)
LG9734-02C(G)
LK5140M1 . TMP47C634AN-R564
LM101 . 1532
LM1036N
LM1086CT-5.0 (1.5A 5V(V 6,5-20))
LM1086CT-ADJ
LM1117-1.8 TO-220
LM1117-3.3 TO-220
LM1117DT-1.8 DPAK
LM1117DT-2.5 DPAK
LM1117DT-3.3 DPAK
LM1117DT-5.0 DPAK
LM1117DT-ADJ DPAK
LM1117MPX-1.2 SOT-223
LM1117MPX-1.8 SOT-223
LM1117MPX-1.8 SOT-89
LM1117MPX-2.5 SOT-223
LM1117MPX-3.3 SOT-223
LM1117MPX-5.0 SOT-223
LM1117MPX-ADJ SOT-223
LM117
LM1203AN
LM123 (5V 3A) TO220
LM1236
LM1237
LM1246N
LM1267NA
LM1269NA
LM13600N
LM13700M smd
LM13700N
LM1391N dip 8
LM158JG dip8
LM18293N . L293
LM1875T = TDA2030/2040
LM1876T
LM1876TF
LM1877N
LM1881N dip8
LM201N . 5532
LM211N . 554CA3
LM217T
LM224
LM224 so14
LM239N dip14
LM2405T
LM2406T
LM2407T
LM2412AT
LM2416T
LM2439T
LM2462TA
LM2463TA
LM2467TA
LM2469TA
LM2470
LM2480NA dip8
LM2574N-3.3 dip8
LM2574N-5.0 dip8
LM2574N-ADJ dip8
LM2575T ADJ
LM2575T-5.0 (5 1
LM2575T-12
LM2576S- 3.3 D2PAK
LM2576S-5.0 D2PAK 5pin
LM2576T- 5.0 TO220-5pin
LM2576T-12 (12 3)
LM2576T ADJ (1,23...37 3) TO220-5pin
LM2577S- ADJ (5-60 3) D2PAK
LM2577S-5.0
LM2577T-ADJ (5-60 3)
LM2577T-12
LM2585S- ADJ D2PAK 5pin
LM2585T- 12 TO-220 5pin
LM2585T- ADJ TO-220 5pin
LM2596S ADJ D2PAK
LM2596S-5 D2PAK 5pin
LM2596T ADJ
LM2596T-12
LM2596T-5 TO-220 5pin
LM2663M SMD
LM2673S-ADJ (1.2-37V 3/8A) D2PAK 7pin
LM2676-ADJ
LM2676T-5.0
LM2900N . 14011
LM2901N = 14012
LM2902D smd
LM2902N
LM2903D smd
LM2903N dip8
LM2904L SIP8
LM2904N DIP8
LM2904N(D) SOP8
LM2917N
LM2931AZ-3.3 (12353) TO92 (3.3/0,1 U 26)
LM2931CT (3 - 24V)
LM2931Z5 (5 150 / U 6 - 26)
LM2936M - 5.0 SO8
LM2937ES-10 D2PAK
LM2940CT-5.0 TO220
LM2940CT- 9.0
LM2940CT-12
LM2941CT TO220 5pin
LM2951CM SOIC8
LM301AN DIP8 = 5332
LM3045 . TBA331
LM308N
LM311D smd
LM311N DIP14 = 5213, 5543
LM311P DIP8
LM317D2T D2PAK
LM317LD SO8
LM317LZ TO-92
LM317M DPAK
LM317T .
LM318N DIP8 = 14011
LM319 dip14
LM324M smd
LM324N DIP
LM325AN DIP
LM334(Z) TO92
LM335AZ TO92
LM337T = 14218
LM338K (1,2...32V 8A) TO3
LM338T (1,2...32V 8A)
LM339 smd
LM339N = 14011
LM340T5 . 7805
LM343 . 14081
LM346N
LM348N
LM350T
LM358M SO8
LM358N DIP
LM358S SIP9
LM35DZ
LM381 . 5481
LM382 . 5381
LM383 . TDA2003
LM386 smd
LM386N
LM387 . 5383
LM3876T
LM3886T
LM3886TF
LM3900 = 14012
LM3909 DIP8 ( 1,5 )
LM3914N
LM3915N ( )
LM3916N ( )
LM393M smd
LM393N
LM4250 . 14072
LM4700TF
LM4701T
LM4731TA
LM4765T
LM4766T
LM4780T
LM4860M smd
LM4863 dip16
LM4863G soic
LM4863MT smd SOIC20
LM4871 SO8
LM4873MTE SOIC20
LM4950TS
LM567CN DIP8
LM592P DIP14
LM6172IM SO8
LM7000
LM7001
LM7001 SO20
LM723CN (. - 2-37V/ 150mA)
LM733CN
LM741 so8 = 1407
LM741CN DIP8 = HA17741
LM741CP(J) DIP14
LM747CN
LM833 DIP8
LM8560 ()
LM8562
LM9014C
LME49830TB
LNBP8
LNBP12A
LNBP13A
LNBP20PD
LNBP21PD
LNK304DG so8
LNK304GN smd
LNK304P DIP7
LNK305GN
LNK305PN
LNK306P DIP7
LNK354PN
LNK363PN dip7
LNK364DN smd SO7
LNK364GN
LNK364PN dip7
LNK500PN
LNK501PN dip7
LNK520PN dip7
LNK564PN dip
LNK606PG dip7
LNK623PG dip7
LNK624PG dip7
LNK626DG soic7
LNK626PG dip7
LNK6777
LP2950CZ 3.3 TO92
LP2950CZ-5.0 TO-92
LP2950G 3.3 DPAK
LP2951CM ADJ SO8 (1.24 - 29V 100mA)
LP2951CN 3.3 smd
LP2951CN 5.0 DIP8
LP2953A smd
LP2980IM5-3.3 smd SOT23-5pin ( L00A)
LP2980IM5-5.0 smd SOT23-5pin
LP2980IM5-ADJ smd SOT23-5pin
LP2996 so8
LP7313 = CS3702CO smd
LR40992
LR40993
LS1240A = 50011=10641
LSP5503 so8
LT1083CP TO-247
LT1083CT-3.3 TO220
LT1083CT-ADJ TO220 = 14222
LT1084CP TO-247
LT1084T-ADJ TO-220 = 14222
LT1084V33 (3.3V 5A) D2PAK (LD)
LT1084V33 (3.3V 5A) DPAK
LT1084V33 (3.3V 5A) TO220 (LD)
LT1084V50 . - (5V 5A) TO-220
LT1085CT-3,3 (3A U 4,8-15V)
LT1085V ADJ (3A .)
LD1085V50 . - (5V 3A) TO-220
LT1170CQ DPAK
LTC4054ES5-4.2 SOT26-5pin (- Li-Ion)
LTC485IN8 . ADM485/MAX485/ST485
LTH7 . LTC4054ES5-4.2(- Li-Ion)
LTR-101-202
LU820130
LV1116 DIP
LV1116N smd
LV47002 25pin
LV47004 25pin
LV47006 25pin
LV5680P
LV5685PV
LV76223 3C 5AT0 (LG 21FU6RG .)
LY2117 = THX203
M3004LAB1
M34240M2-011SP
M34300-230SP
M34300N4-012SP
M34300N4-555SP
M34300N4-589SP
M34300N4-624S
M34302M8-712 (-612SP, -618SP)
M37102M8-C42SP
M37103M4-658SP
M37204M8-230SP
M37210M4-657SP
M37211M2-505SP
M37212M4-052SP(050SP,051SP)
M37212M6-111SP . M37212M6-121SP
M37212M6-112SP . M37212M6-116SP
M37212M6-116SP
M37212M6-121SP JVC
M37212M8-050SP
M37220M3-150SP DIP42
M37220M3-152SP
M37774M5H312GP smd
M37774M5H506GP
M430F1611 TQFP
M490BB1
M491BB1
M494B1
M50431-101SP
M50436-781SP
M50560-001P
M51102L
M51308SP
M51387P
M51390ASP
M51392P
M51397AP
M51408SP
M51496P
M51521AL
M51522AL . M51521AL,LA3160, KA1222
M5152L . BA328, KA2221, LA3161S, TA7375P
M51544AL
M51601L
M51720P . 10271
M51721L
M5202AP dip20
M52034SP
M5218A DIP8
M5218L SIP8
M5223L
M52309BSP
M52309SP-A
M52313SP
M52317SP MDIP20
M52325AP
M52340SP-A
M52340SP-B
M52340SP-C
M52342SP
M52343SP
M52343SP-C
M52343SP-D
M52440ASP
M52707SP-A
M52770ASP
M52777SP-A
M52777SP-B
M52778SP-A
M54543AL
M54544AL
M54680FP-A
M56730ASP( )
M56730ASP( )
M56732AL
M56732L
M56746SP
M56747AFP
M58655P
M58659P
M61503 smd
M61516FP smd
M61524FP smd
M62359
M62427FP-A
M62429FP smd
M62446AFP smd
M62463FP
M66010G smd
M6606 smd
M6965-2 DIP8
M6965-3
M6M80011A DIP8
M6M80011AL SIP8
M6M80021 DIP8
M6M80021L SIP8
M708LB1
M710LB1
M7401
M81737FP smd
M9536AT . LM1203N
MA2560
MA2830
MA2831
MA8910
MA8920
MAP3202 so14
MAP3204 smd
MAP6805 (DRV6805)
MAX038CPP ( )
MAX1232CSA SOIC8
MAX1482CPD
MAX1674EUA smd 8MSOP(8uMAX)
MAX17119ETI smd
MAX1771CPA dip8
MAX1771CSA smd
MAX1909 smd
MAX1981A smd
MAX202CPE
MAX232CPE
MAX232NSR smd 9x5mm
MAX236CNG
MAX253CPA
MAX3232CPE
MAX3232CSE smd 9x7mm
MAX4420CPA DIP8
MAX4428 dip8
MAX471CSA smd
MAX483CPA
MAX485CPA DIP
MAX485CSA smd
MAX487CPA DIP8
MAX603CPA DIP8
MAX660ESA smd
MAX667CSA smd
MAX712CPE
MAX713CPE
MAX713CSE smd
MAX724ECK (U 8-40v/U 2,5-35v 5A)
MAX756EPA
MAX810
MAX9202 smd
MAX931EPA
MB3105 . M51521AL, LA3160, KA1222
MB3106 . M51521AL, LA3160, KA1222
MB3730A
MB3759 . TL494
MB491B . 11091
MB6046 . TP3067N
MB89144AP-252 ( - )
MB89625R dip64
MB90574B smd
MC10101 . 500101
MC10102 . 500102
MC10105 . 500105
MC10106 . 500106
MC10137 . 500137
MC10141 . 500141
MC10160 . 500160
MC10161 . 500161
MC10162 . 500162
MC10231 = 500231
MC10318 . 11181
MC1325 . 1181
MC13309T3 . TA8215
MC1377 DIP
MC14266 56113
MC14411P
MC14502 . 5611
MC14512B . 15613
MC14516 . 56111
MC14520 . 156110
MC14531 . 5611
MC14554 . 5615
MC1456 . 140608
MC14580 . 56112
MC14585 . 5612
MC1458P DIP
MC146818 . 5121
MC1488P = 55919
MC1489P DIP14 = 55920
MC1690 . 5701
MC1741P . LM741CN ()
MC2833D smd
MC2833P = MC3361BP
MC33025DW smd
MC33035DW smd
MC33035P
MC33063ADR2G soic
MC33063AP DIP8
MC33067P DIP16
MC33074D SO14
MC33079P
MC33110P
MC33151DG smd
MC33152 so8
MC33152P
MC33153 so8
MC33167T TO220-5pin
MC33178P DIP8
MC33197 DIP8
MC33199D smd = Si9243
MC33260 smd
MC33260P DIP8
MC33262 smd
MC33262 DIP8
MC33269ST-3.3 sot223
MC33274ADG SO16
MC33290DR2 smd
MC33340D smd
MC33368P
MC33390 smd
MC3359 . 17426
MC3361BP
MC3361 smd
MC3362P
MC3371D smd
MC3371P
MC33794DH smd
MC3405 (smd) . 10321
MC34063 soic
MC34063 DIP
MC34066P
MC34067P
MC34118DW smd
MC34118P DIP
MC34119 smd
MC34119P DIP = 14361
MC34151D smd
MC34151P DIP8
MC34152D smd
MC34152P DIP8
MC34166T
MC34167 TO-220 5pin
MC34262D SO8
MC3440 . 5596
MC4062 . 15333
MC44001P
MC44002P
MC44007P
MC44031 . XC44031AB
MC44602P2
MC44603P
MC44604P DIP16
MC44605P
MC44608P40
MC44608P75
MC4558 . BA4558
MC6821P
MC6850P
MCD001AM
MCP2551 DIP8
MCP3202 DIP8
MCP6031 soic
MCT62 DIP8 ()
MCZ3001D
MCZ33390D smd
MD8002 . CSC8002
MDA2020 . TDA2020
MDA2061
MDA2062
MEM3021 . 1441
MIC4420 SO8
MICRF211AYQS QSOP16 433,,92
MIP0122SY
MIP0123SY
MIP0223SY
MIP164
MIP165
MIP2C4 DIP7
MIP2E4DMY
MIP2E5DMY
MIP2F2 DIP7
MIP2F3 DIP7
MIP2H2 DIP7
MIP2K4 DIP7
MIP3E3DMY
MIP3E4DMY
MIP411 DIP7
MIP414S DIP7
MIX2008 ( 3W 4 Om) SO8 = CSC8002 (2W 4 Om)
MK5009 . 51210
ML4800 dip
ML4824 dip
MM1111 sip
MM1111 smd
MM1315
MM1322
MM1492 smd
MM5368 . 17612
MM6275-1 . 5554
MN02 . C69557
MN10157DFB smd (Panasonic)
MN1201A
MN1220 (. 1024bit)
MN1280-N(P)
MN1380-R
MN1405 . 10051
MN1435 . 10051
MN152451GWA
MN15245KNI
MN15245KWC
MN15245KWCA . MN15245KWC
MN15245SAY-1
MN152810KWFD3 (KWMCC)
MN152811TBS
MN152811TJN
MN152811TZX
MN15283VJU
MN15342VJW ( PANASONIC)
MN1550VQV
MN158413AKPT
MN1871681TFH
MN1873287JF
MN1873287JX (JA1,JE,JAX)
MN1873287JZ
MN1874083TFP
MN6163AS smd
MN6178VAH
MN6627771KP smd (Kenwood)
MN67434VRCG
MN6746VDDK
MN675029VRTG
MOC1803
MOC3020
MOC3021
MOC3022
MOC3023 DIP6
MOC3041 DIP6
MOC3042
MOC3043 DIP6
MOC3052
MOC3061 DIP6
MOC3062
MOC3063
MOC3081 DIP6
MOC3082 DIP6
MOC3083 DIP6
MOC8101
MOC8102 DIP6
MOC8104
MOC8105
MOC8111
MP1010BEM smd TSSOP20 .
MP1015EM smd TSSOP20 .
MP1029EM smd TSSOP20 .
MP1038EY smd SO28 .
MP1410ES SO8 (1.22 - 13V/2A U 4.75 - 15V) . .
MP1423DN SO8 (1.22 - 21V/3A U 6 - 23V) . .
MP1430DN so8
MP1431DS smd
MP1472GJ SOT26 8pin
MP1482DN so8
MP1484EN so8
MP1494D
MP1580HS
MP1583DN SO8 (1.22 - 21V/3A U 4.75 - 23V) . .
MP1584EN SO8
MP1591HS
MP1593DN soic
MP2104DJ
MP2263DN
MP2307DN soic
MP2363DN smd
MP2371DG smd
MP2374DS soic
MP2A5060
MP2A5100
MP3378EGF TSSOP28
MP3388DR smd
MP3389EF smd
MP3394S SO16
MP3398A tssop-16
MP4101 (4 - 70V 4A)
MP7720DS so8
MP8706EN soic
MP9141ES so8
MR2940
MR4020
MR4030
MR4040
MR4050
MR4060
MR4520
MR5060
MR6710
MRF49XA-I/ST . TRC102
MS31
MSP3400 PS C6 smd
MSP3400C-PP-C8 DIP64
MSP3410D PP B4 DIP64
MSP3410G smd
MSP3410G B8 V3 DIP64
MSP3410G B8 V3 DIP52 .
MSP3411G B8 V3 DIP52
MSP3411G B8 V3 DPI64
MSP3411G B8 V3 smd
MSP3415D B3 DIP64
MSP3460G B8 DIP64
MSP3461G smd
MSP3465G B8 V3
MSP4450K QFP64
MST712CX-LF smd
MST717C-LF smd
MST718BU-LF smd
MST720C-LF smd
MST726A-LF smd
MT1389DE smd QFP-L128P
MT1389DE smd
MT3410L sot23-5 = SY8008(88,89) / BL8021(22,24) / APS2406(15)
MT7201
MT8870DE dip18
MTL015GF smd
MTV312MV64 smd
MX0842
N05 ( 0,25 50V) TO92 2pin
N10 ( 0,4 50V) TO92 2pin
N15 ( 0,6 50V) TO92 2pin
N20 ( 0.8 50V) TO92 2pin
N25 ( 1 50V) TO92 2pin
N38 ( 1,5 50V) TO92 2pin
N50 ( 2 50V) TO92 2pin
N75 ( 3 50V) TO92 2pin
N8T245N DIP
NCP1014AP06
NCP1014AP10
NCP1027P65 dip7
NCP1028P65
NCP1050B
NCP1052C dip7
NCP1053C
NCP1055A dip7
NCP1055B dip7
NCP1055C dip7
NCP1055ST100 sot223
NCP1200AP100
NCP1200AP40
NCP1200D100 so8
NCP1200D60 so8
NCP1200P60 dip8
NCP1201D6 smd
NCP1201P60
NCP1203D6 so8
NCP1203P100
NCP1203P60
NCP1205P
NCP1207AP dip8
NCP1207B SO8
NCP1217AD65 SO8
NCP1219A6 SO8
NCP1230D6 so8
NCP1234AD65 sop7 (34A65)
NCP1236BD65 sop7 (36B65)
NCP1250BSN sot26
NCP1251 = NCP1250
NCP1271A SO7
NCP1337 DIP7
NCP1337D SO7
NCP1351B so8
NCP1377 DIP7
NCP1377B so8
NCP1396AG so15
NCP1397BG so15
NCP1398 so8
NCP1400ASN25T1 sot23-5
NCP1400ASN33T1 sot23-5
NCP1400ASN50T1 sot23-5
NCP1529 sot23-5(DC-DC Vin2.7-5.5V/Vout0.9-3.9V 1A 1.7MHz)
NCP1587 so8
NCP1601AD SO8
NCP1606B SO8
NCP1607 so8
NCP1608B smd
NCP1653A DIP8
NCP1653A SO8
NCP4429 SO8
NE1101B so8
NE527 . 5214, 5544
NE545B = 1743
NE5532F smd
NE5532P DIP8
NE5533 . 5512
NE5534D smd
NE5534P DIP8
NE555 SO8
NE555N = 10061
NE556N DIP14
NE558N . 10871
NE567CN
NE602AD smd
NE602AN DIP
NE646N ( DOLBI-B)
NE7555 ICM7555
NJM2068D DIP
NJM2068L sip8
NJM2068M smd
NJM2068S sip9
NJM2073D
NJM2352D DIP8
NJM2360D DIP8
NJM2368 so8 . JRC2368 so8
NJM2904L . LM2904
NJM4558 . BA4558
NJM4558L SIP8
NJM4558 smd
NJM4558S SIP9
NJM4560 smd . BA4560 smd
NJM4560D DIP
NJM4560L SIP8
NJM4565D DIP
NJM4580 DIP8
NJM4580 sop-8
NJM4580L SIP8
NJU7313AL
NJW1136L
NJW1157RF smd
NN5198K
NT6813K-30033
NTDA9341-6NAG () ROLSEN C1425
NTP3000 TQFP
NVM3060 DIP8
OB2201CP soic
OB2226CP so8
OB2262MP SC89 (6pin) = SG6848T/OB2273
OB2263AP dip8
OB2263MP SC89 (6pin) = SG6848T/OB2273
OB2268AP dip8
OB2269AP dip8
OB2269CP SO8
OB2273MP (6pin)
OB2352AP = OB2354AP DIP8
OB2353CP = OB2354CP
OB2354AP DIP8
OB2358AP DIP8
OB2530 dip8
OB2535 so8
OB3328QP sop16
OB3330CP SO8
OB3350CPA SO8
OB3353 so8
OB3362HP eSOP16
OB3362RP dip16
OB3362VP tssop-28
OB3363QP so16
OB3363VP smd
OB3368AP dip20
OB3370NCP SO8
OB5269CP SO8
OB6220VP smd
OB6563AP dip8
OB6563CP SO8
OEC6021D
OEC6024B(C)
OEC6047B
OEC8034
OEC8045B smd TQFP84
OEC9011C
OICTMSA007B . LG046N 9R 58D0 MC-059A/B
OIMCRSA019C 52A4 smd (LG)
OP07CP DIP8 = 14017
OP177GP DIP8
OP27CP DIP8
OPA132PA DIP8
OPA134UA smd
OPA2131UJ smd
OPA2132PA DIP8
OPA2134PA DIP8
OPA2541 . OPA2544T
OPA2544T
OPA2604AP DIP8
OPA2604AU smd SOIC8
OPA551PA DIP8
OPA604AP DIP8
OPA627AP DIP8
OZ960GN smd SO20
OZ960S smd
OZ964GN smd
OZ964S smd
OZ9910GN smd
OZ9910SN smd
OZ9925GN smd
OZ9933GN smd SO16
OZ9936GN so8
OZ9938GN smd
OZ9939GN SO16
OZ9955A(B) smd
OZ9966GN smd
OZ9971GM SOIC8
OZ9976GN SO16
OZ9977BGN smd
OZ9981GN smd
OZ9982GN smd
OZ9998BGN smd
OZ9RRD dip8
OZL68GN smd SO20
P1014AP10 NCP1014
P1337 NCP1337
P83C055BBP-173
P83C055BBP-317
PA2020A
PA2024A orig .
PA2030A 25pin
PA2030A
PA2032A 25pin
PA25 . OPA2544T
PA3029B . HA13151
PAC010A
PAL002A
PAL003A
PAL005A
PAL006A
PAL007A
PAL007B
PAL007C 25pin
PAL007C 27pin
PAL007E 25pin
PAL008A
PAL010A
PAL011A 25pin
PAL011A
PAL012A 27pin
PAL013A 27pin
PAL014A 27pin = TDA7560A 27pin
PB137ACV TO220 (. - . . -)
PBAI . TPS76318DBVT SOT23-5pin
PBHI . TPS76316DBVT SOT23-5pin
PC111
PC113
PC120
PC121
PC123
PC17K1
PC2501 . PS2501
PC2561 . PS2561
PC814
PC817
PC817x2 DIP8
PC922 . TLP922
PCA05C56 . DW370M3
PCA84C440P-401
PCA84C444P/067 . CTV222SV2.0
PCA84C444P/068 . CTV222SV2.0
PCA84C444P/168S1 . CTV222SV1.3
PCA84C640P-019
PCA84C640P-030
PCA84C640P-158 . SPM109BT
PCA84C641P-068S1
PCA84C641P-168 . INA84C641P-168
PCA84C841P-076 . CTV350S V2.1
PCA84C844P-133
PCA84C844P-189
PCA84C844P-208
PCA84C844P-220
PCF84C81/CTV972
PCF8566T smd
PCF8576CT smd ( LCD)
PCF8581AP
PCF8582C-2
PCF8582E-2
PCF8583P
PCF8594E-2
PCF8598C-2
PCL001T
PCM1606E smd
PCM1680 smd
PCM2704 smd
PD223 . THX203H
PD6340A smd PIONEER
PF6002AS = PF6005AS SO8
PF6003AG SOT23-6
PF6005AS SO8
PF7703S so8
PIC12C508-04I/P DIP8 (=509)
PIC12C509A-04I/P DIP8 (=508)
PIC12F629-I/P DIP8
PIC12F629-I/SN smd
PIC12F675-I/P DIP8
PIC12F675-I/SN smd
PIC12F683-I/P DIP8
PIC12F683-I/SN so8
PIC16C505-04I/SL smd
PIC16C54-04I/P DIP18
PIC16F628-04/P DIP18
PIC16F628-04/SO smd
PIC16F628A-I/P DIP18
PIC16F630-I/P DIP
PIC16F630-I/SL smd
PIC16F676-I/P DIP
PIC16F676-I/SL smd SO14
PIC16F690-I/P DIP
PIC16F6-I/SO smd
PIC16F84A-04/P DIP
PIC16F84A-04I/SO smd
PIC16F873A-04/SO smd
PIC16F873A-04/SP DIP
PIC16F874A-I/P
PIC16F876A-I/SO smd
PIC16F876A-I/SP DIP28
PIC16F877A-20I/P
PIC16F877A-I/PT QFP-44
PIC16F88-I/P DIP18
PIC16LF84A-04I/P DIP
PIC18F1320-I/P DIP
PIC18F2550-I/SP
PIC18F258-I/SO smd
PIC18F4455-I/P DIP
PIC18F4520-I/PT smd
PIC18F4550-I/P DIP
PLS100 . 556 2
PLS101 . 556 1
PML003AM
PML005
PML007C orig
PN8106 dip7
PN8123 dip7
PN8136 dip7
PN8360
PN8368 so7
Power22D
PQ033RDA1
PQ05RDA1
PQ05RF11
PQ070XF01
PQ09RE11
PQ09RF11
PQ120RDA1 .
PS223 so16
PS229 dip
PS2501
PS2561
PS9702 smd
PST529H TO-92 3.1V
PST573G TO-92 3.3V
PT2221-001
PT2248
PT2249AHN
PT2253A
PT2256
PT2257 DIP8
PT2258
PT2258-S smd
PT2262
PT2308-S
PT2311
PT2312
PT2313L
PT2314 smd
PT2315 smd
PT2316 . TDA7316D
PT2319 smd
PT2322 DIP
PT2322-S smd
PT2323 DIP
PT2323-S
PT2351 DIP8
PT2353
PT2399 DIP
PT4115 sot89-5
PT6311LQ TQFP
PT6312BLQ
PT6313S
PT6315 TQFP
PT6318 smd
PT6319LQ smd
PT6320 TQFP
PT6523HQ smd 14x14.
PT6523LQ smd 10x10
PT6524 smd
PT6554LQ
PT6955
PT6961 smd
PT6963S
PT6964S
PT6985 dip8
PT7954
PT8300 smd SO14
PURE5001H
PVA3324 (300V 0.15A) MOSFET 1.2V
PVD1354 (100V 0.5A) MOSFET 1.2V
PVDZ172N (60V 1.5A) MOSFET 1.2V
PVI1050
PVN012 ( 20V 2.5A) MOSFET 1.2V
PVT312L (250V 0.19A) MOSFET 1.2V
PVT412L (400V 0.12A) MOSFET 1.2V = 2931
PVT422
PVU414 (400V 0.14A) MOSFET 1.2V
Q100 . FSQ100
Q110 . FSQ110
R2A20113SP soic
R2S15900
R2S15902 smd
R2S25400
RCX101 TSSOP16 300-1000
RDA3118 = TPA3110
REG101ADJ sot23-5
RM6203 = THX203H
RO-2405S (DC-DC )
RSN308M24
RSN309W44B
RSN310R37
RSN311W64D
RSN312H24-P orig.
RSN314H41A
RSN315H41
RSN315H42B(C
RSN3502
RSN35H1
RSN35H2 orig
RT8205A smd
RT8206B smd
RT8207M smd
RT8289 soic (DC-DC 5A in 5.5-32V out 1.25-26V)
RTC4553A Epson ()
RTD2023L TQFP
RX-2B dip16
RX-2B so16
S1854
S1A0427B01-D0 . KA22427
S3310 soic = NCP1200D60
S3330 so-7
S3C8849X15-AQB7
S3C8849X48-AQB7
S3P8837DZZ-AQB7
S3P8849XZZ-AQB9 (Rolsen)
S5L9286F01-Q0 smd (Samsung)
S7C4F30L
S8050 . SS8050
S8550 . SS8550
SA5694 smd
SA602AD smd
SA602AN
SA604AD smd
SA612AD so8
SA612AN DIP8
SA636DK smd
SA9259 smd
SAA1008 . 10511
SAA1029
SAA1057
SAA1064 Led driver
SAA1092-2 . U4076B
SAA1250 . 15061
SAA1251 . 15062
SAA1293-02
SAA1293-03 = 18531-03
SAA1293A-06
SAA3007P
SAA3008P
SAA3010P DIP28
SAA3010T smd
SAA4700
SAA5231 = 10877
SAA5243AP/R . SDA5243AP/R
SAA5281P/E
SAA5288ZP/014
SAA5290PS-092
SAA5290PS/134
SAA5290PS/143
SAA5290ZP/015
SAA5290ZP/028
SAA5290ZP-030
SAA5290ZP-039
SAA5290ZP/054
SAA5290ZP-056
SAA5290ZP-057
SAA5290ZP/059 (=043)
SAA5290ZP/072
SAA5290ZP/077
SAA5531PS/M4/0217
SAA5531PS/M4/0351
SAA5541PS/M5/0218
SAA5541PS/M5/0355
SAA5541PS/M5/0598
SAA5542PS/M4/0270
SAA5564PS/M3/6129
SAA5665HL/M1/0359 smd
SAMSUNG BN59-00370A
SAP08
SC1088 SO16
SC2272-M4 (/ )
SC2272-T4 (/ )
SC6121 smd (D6121)
SC6622 smd ( )
SC79101SP
SC9102D . HM9102D
SC9153
SCS9259 . SA9259 = KA9259 = IP4001
SCW-6005A-H2 Bass PWB ASSY
SD4841P dip8
SD4842P dip8
SD4844P dip8
SD5668 . AM5668S
SD6834SL dip8
SD6835SL dip8
SD7402 so16
SDA20561-A535
SDA20561-A546
SDA20563-A508
SDA20563-A512 . SDA20563-A508
SDA2112-2
SDA2516-5
SDA2526-5
SDA2586-5
SDA3202 . TSA5511
SDA5010 . 11073
SDA5243AP/R
SDA5254-A008
SDA5255-A015
SDA5255-A025
SDA5275-3S
SDA5521-A003
SDA555 Pro 1.0m
SDA555 Pro-1.1b
SDA555 Pro-1.4a ROLSEN
SDA555 Pro-1.4g
SDA5555 A020 (SIM 806EW1)
SDA5555 A035 (SIM 806EW3)
SDA555XFL A14 ()
SDA555XFL A15 ()
SDA555XFL AK19P(Horizont, Vestel)
SDA555XFL POLAR TXT
SDA6000 B12 TQFP128
SDH104
SDH209B
SE005
SE090N TO220
SE095N TO220
SE105N TO220
SE110N TO220
SE115N TO220
SE120N TO220
SE125 TO220
SE130N TO220
SE135 TO220
SE140N TO220
SEM2005 SO16
SEM2006 SO24
SEM5027A smd
SFC2709DC dip
SFH610-2 DIP4
SFH6156-3
SFH615A-2
SFH617A-2
SFH617A-4
SG2525 so16
SG3524BDW smd
SG3524N
SG3525 . KA3525
SG3525A smd
SG3526N
SG5701 SC89 (6pin) . SG6848T/OB2273
SG5841JDZ dip
SG5841JSZ so8
SG5848 SC89 (6pin) . SG6848T/OB2273
SG6105D DIP20
SG6741SZ so8
SG6742MRSY so8
SG6840 so8
SG6841D DIP
SG6841S SO8
SG6842S SO8
SG6843 SO8
SG6846LDZ DIP8
SG6846LSZ so8
SG6848D DIP8
SG6848T SOT26 (6pin)
SG6859 SOT26 (6pin)
SG6961SZ SO8
SGL8022W so8
SI-3120G
SI3050 . ST3050
SI4825A10 so16
SI8008HFE 5pin
SI8033S (3A 3.3V) TO220F 5pin
SI8050S (5V) TO220 5pin
SI8120S (3A 12V) TO220 5pin
SI9243
Sil9185CTU TQFP
Sil9287BCNU smd
SIM107 (C68225Y)
SIM135-1 (C69605Y)
SIM135-2 (C69607Y / C69529Y)
SIM135-2R . C69540Y
SK045
SK18751 . 18751
SK3120C
SL1430 . 17410
SLA1003
SLA1004L
SLA5515M
SLA6102
SLB0576 . 1452
SLC2012M smd
SLC3011M SO14
SLC5012M smd
SLC5013R smd
SM1628 . TM1628
SM4151 smd
SM4152LA
SM6802 smd
SM8002C
SM8013 DIP8
SMA7029M (- -)
SMR40200 RUS
SMR40200 (.)
SMR40200 ()
SMR60000
SN54... = 133...
SN54151 . 1337
SN54H... = 130...
SN54LS... = 533...
SN54S... = 530...
SN74... = 155...
SN74ALS... = 1533...
SN74ALS00 . 15333
SN74ALS 01 . 15338
SN74ALS02 . 15331
SN74ALS 03 . 15339
SN74ALS04 . 15331
SN74ALS05 . 15332
SN74ALS08 . 15331
SN74ALS10 . 15334
SN74ALS 11 . 15333
SN74ALS 14 . 15332
SN74ALS20 . 15331
SN74ALS 22 . 15337
SN74ALS30 . 15332
SN74ALS32 . 15331
SN74ALS 51 . 153311
SN74ALS55 . 1533 4
SN74ALS 74 . 15332
SN74ALS85 . 15331
SN74ALS86 . 15335
SN74ALS93 . 15335
SN74ALS109 . 153315
SN74ALS138 . 15337
SN74ALS151 . 1533 7
SN74ALS153 . 1533 2
SN74ALS154 . 15333
SN74ALS155 . 15334
SN74ALS157 . 153316
SN74ALS158 . 153318
SN74ALS160 . 1533 9
SN74ALS161 . 153310
SN74ALS163 . 153318
SN74ALS164 . 15338
SN74ALS165 . 15339
SN74ALS166 . 153310
SN74ALS174 . 15339
SN74ALS175 . 15338
SN74ALS192 . 1533 6
SN74ALS193 . 15337
SN74ALS240 . 15333
SN74ALS241 . 15334
SN74ALS243 . 15337
SN74ALS244A . 15335
SN74ALS245 . 15336
SN74ALS251 . 153315
SN74ALS257 . 153311
SN74ALS258 . 153314
SN74ALS279 . 15332
SN74ALS280 . 1533 5
SN74ALS298 . 153313
SN74ALS352 . 153319
SN74ALS373 . 153322
SN74ALS374 . 153323
SN74ALS377 . 153327
SN74ALS573 . 153333
SN74ALS574 . 153337
SN74ALS873 . 153334
SN74F... = 1531...
SN74H... = 131...
SN74L... = 158...
SN74LS... = 555...
SN74S... = ()531...
SN75150 . 1702
SN75154 . 1702
SN75176BP DIP8
SN75188 MC1488
SN75189 MC1489
SN75240 smd
SN75494 . 10101
SN755864 smd
SN755866 smd
SN755875PZT-P QFP-100 PIONEER orig
SN761025 smd
SN761029 smd
SONY 160-00 . HA13151
SONY 279-87
SONY 369-41
SONY 369-42
SONY 426-49
SONY 448-48
SONY 448-61
SONY 490-48
SP485EN(ES) . ADM485/MAX485/ST485
SP8602 . 1931
SP8611B
SP8655A . 1934
SP8680 . 1190DC
SP8772B . 1936
SPC7011F smd
SPHE8202RQ
SPHE8202TQ
SPM109-1
SPM109BT
SPM133-T
SPU2220
SPU2243
SRM2016C12 16KB
SSC1S311 SO8
SSC2S110 SO8
SSC3S111 soic
SSC3S211 soic
SSC9512S SO18
SSC9513 dip
SSC9522S SO18
SSC9527S
SSM2017 smd
SSM2019 smd
SSM2164S smd
SSM2165-1S smd
SSM2166S smd
SST39VF040 (LV65E Rev.1.20RC) - 8
ST1S10PHR so8
ST3050 (. AIWA 5pin)
ST485BN DIP8 = ADM485 = MAX485
ST6387B1/FIP .KT6387B1/FBP
ST6392BB1/BHE
ST92185B3B1/MIU
ST92185BN4B1/PBI
ST92195BC3B1/OEO (VESTEL)
ST92195C3B1/PEX (VESTEL/RUBIN/RECORD)
ST92195C3B1/PFP ()
ST92195C7B1/ETL
ST92195C7B1/MJS
ST92195C7B1/MNS ()
ST92195C7B1/MTH
ST92195C7B1/MTU ()
ST92195C7B1/OBX Vestel
ST92195C7B1/OER (VESTEL)
ST92T195D7B1
STA341M
STA403A
STA501A smd
STA502A smd
STA505A smd
STA506A smd
STA508A smd
STA509A sip
STA518A smd
STA535
STA540SA
STA575
STB6000
STK1050
STK2240
STK2250
STK3042
STK391-020 orig
STK392-010
STK392-020
STK392-040
STK392-110
STK392-120
STK392-150
STK392-570
STK394-250 orig
STK396-130
STK401-120
STK402-020 (19-30V 15W+15W)
STK402-040N
STK402-070
STK402-070S
STK402-071
STK402-090
STK402-090S
STK402-100
STK402-100
STK402-120
STK402-120S
STK402-370
STK402-920
STK402-940
STK403-030
STK403-040
STK403-070
STK403-090
STK403-100
STK403-120
STK403-130
STK403-240
STK404-050
STK404-070
STK404-130 ( -140) Umax=+-64V P = 100W
STK404-140 ( -130) Umax=+-73V P = 120W
STK4042-II
STK4048-II
STK405-050A
STK405-070A
STK405-090A
STK4050-II
STK407-040
STK407-070E
STK407-090E
STK407-710
STK411-220E
STK411-240E
STK411-550G
STK412-010
STK412-040
STK412-090
STK412-150
STK412-220A
STK412-230
STK412-240
STK412-420
STK412-430
STK4121-II
STK4122-II
STK413-010A
STK413-020A
STK413-220A
STK4131-II
STK4132-II
STK4141-II
STK4142-II
STK4151-II
STK4152-II
STK4162-II
STK4172-II
STK4181-V
STK4182-II
STK419-110
STK419-130
STK419-140
STK419-150
STK4191-II
STK4192 II
STK4221-II (45V-65V / 80W)
STK4231-II
STK4241-II
STK4311 (8-35V 2x35W(max))
STK432-050
STK432-070
STK432-090
STK433-070
STK433-090
STK433-130
STK433-270
STK433-320
STK433-330
STK4352 (25-39V 7W+7W)
STK4362 (30-50V 10W+10W)
STK442-050
STK442-070
STK442-090
STK442-110
STK442-120
STK442-130
STK443-050
STK443-070
STK443-090
STK453-030A
STK465
STK470-010A
STK470-020A
STK470-040
STK470-050A
STK470-090
STK4843
STK4853
STK488-010
STK488-050
STK490-040S
STK490-070
STK490-140
STK499-070
STK50322
STK5331
STK5333S
STK5339B
STK5372H (12V/0.8A, 12V/0.8A 5.3V/1A)
STK5383 (5V/1A, 5V/1A, 5.6V/1A)
STK5392
STK5476
STK5490
STK7253
STK730-060
STK730-080
STK730-090
STK7309
STK73410-II
STK7348
STK7358 . IXO689CE
STK73907T
STK73908
STK73909
STK795-523
STR10006
STR10006
STR11006
STR2A153D DIP8
STR2A155D DIP8
STR3A453 = STR2A153
STR40090
STR4090A
STR41090
STR451A
STR50103A .
STR50115(B)
STR50115A
STR51203M . STR51424
STR51424
STR53041
STR54041
STR5412
STR56041
STR58041(A)
STR59041
STR80145A
STR81145A
STR83145
STRA6052M DIP7
STRA6069H DIP7
STRA6079M
STRA6151
STRA6159 DIP7
STRA6169 DIP8
STRA6251M DIP7
STRA6252 DIP7
STRA6259H DIP7
STRA6351
STRA6354
STRA6359
STRA6364
STRD1005T
STRD1706
STRD1806
STRD1806EA
STRD1816
STRD1906
STRD4412
STRD5095A
STRD5441
STRD5541
STRD6004X
STRD6108
STRD6601
STRD6602
STRD6802
STRE1414
STRF5654
STRF6168
STRF6256
STRF6264
STRF6267
STRF6268
STRF6454
STRF6456
STRF6458
STRF6523
STRF6535
STRF6652
STRF6653
STRF6654 .
STRF6655
STRF6656
STRF6658B
STRF6667B
STRF6668M
STRF6676
STRF6706
STRF6707A
STRF6709A
STRG5653
STRG6151
STRG6153
STRG6351
STRG6353
STRG6452
STRG6551
STRG6651
STRG6653
STRG6654
STRG8644D
STRG8656
STRG9656D
STRM6523
STRM6529
STRM6545
STRM6546
STRM6549
STRM6559
STRM6831A
STRNW6852P
STRS5706
STRS5707
STRS5717
STRS5741
STRS5941
STRS6307
STRS6308
STRS6309
STRS6545
STRS6706
STRS6707
STRS6708(A)
STRS6709(A)
STRV153
STRW5453A
STRW5667
STRW5753A
STRW6051S
STRW6052
STRW6053S
STRW6251
STRW6252
STRW6253M
STRW6553A
STRW6554A
STRW6556A
STRW6654
STRW6750F
STRW6753A
STRW6754A
STRW6756
STRW6765
STRW6852P
STRW6853P
STRW6854
STRW6856
STRX6456
STRX6459
STRX6468
STRX6469
STRX6556
STRX6750
STRX6756
STRX6757
STRX6759
STRX6768
STRX6769
STRY6476
STRZ1502
STRZ1505
STRZ2062
STRZ2064
STRZ2152
STRZ2154B(C)
STRZ2589
STRZ2752
STRZ2756
STRZ4479
STV2110A(B)
STV2112B
STV2118A(B)
STV2145
STV2238D = STV2239D smd
STV2246C
STV2246H
STV2246 X31
STV2248C
STV2248H
STV2249C
STV2249H
STV5109
STV5111
STV5112
STV6412
STV6415DD smd
STV6888
STV7778
STV7779
STV8130A
STV8131
STV8163
STV8164
STV8172A
STV8203A
STV8216 .
STV8222 . TDA8222
STV8223A
STV8223B
STV8224A(B)
STV9118
STV9302
STV9306(A)
STV9325
STV9326
STV9378
STV9379 FA
STV9379(A)
STV9380A DIP20
STV9381 DIP20
STV9424
STV9425
STV9556
SVM9207-OP smd
SW-1222AP ( )
SW2604 dip8
SW2658A dip8
SY8002
SY8008A sot23-5
SY8008B sot23-5 DC-DC
SY8009B sot23-6 DC-DC
SY8088A sot23-5 DC-DC
SY8101B SOT26
SY8120B SOT26
SY8133 SO8
SZM137M3
SZM139M3
SZM141TV
SZM145M3
SZM173ER3
SZM173EV
SZM173EW2
SZM193EER(EA2)
SZM234EMC . Z8624704PSC
T108 Terawins TQFP ( )
T118EL TGFP64
T2117 DIP8 ()
T2117 smd ()
T5001 smd
T529H . PST529
T6835HO Hitachi
TA1215AN
TA1216AN
TA1259N
TA1275AZ
TA1316AN
TA1317AN
TA1319
TA2003P DIP
TA2092ANG
TA31001AP
TA7120P
TA7137P
TA7205AP
TA7207AP
TA7208AP
TA7222AP
TA7223P
TA7225P
TA7227P
TA7230P
TA7232P
TA7233P = KIA7233
TA7237AP
TA7238P
TA7240AP
TA7241AP
TA7242P
TA7245F smd
TA7250BP
TA7251BP
TA7262P
TA7269P
TA7270P
TA7271P
TA7273P
TA7274P
TA7280P
TA7281P
TA7282AP
TA7283AP
TA7288P
TA7291F smd
TA7291P SIP
TA7291S SIP
TA7299P
TA7313AP
TA7317P
TA7325P . KIA7325P
TA7330P
TA7332P
TA7342P
TA7343AP
TA7347P
TA7348P
TA7358AP
TA7368P SIP9 ( 0,72W)
TA7375P . BA328, LA3161S
TA75901 . LM2901N
TA75902 . LM2902N
TA7604AP DIP16
TA7607P
TA7613AP
TA7622AP
TA7628P
TA7630P
TA7640AP
TA7658P
TA7659P
TA7668AP
TA7678AP
TA7680AP
TA7698AP
TA7699AP
TA7705P
TA7739P
TA7741P
TA7750P
TA7769P
TA7778P
TA7784P
TA8110AP
TA8119P
TA8125S
TA8127N
TA8132N
TA8148S
TA8164P
TA8167N
TA8189N
TA8192F
TA8200AH
TA8201AK
TA8205AH
TA8207K
TA8210AH
TA8211AH
TA8214K
TA8215H
TA8216H
TA8217(P)
TA8220H
TA8221AH
TA8223K
TA8225
TA8227P
TA8228K
TA8229K
TA8231L
TA8232H
TA8233H
TA8238K
TA8242AK
TA8246AH
TA8248K
TA8251AH
TA8252H
TA8254AH
TA8255AH
TA8256BHQ
TA8258H
TA8259H
TA8260AH
TA8262H
TA8263BH
TA8264AH
TA8266AH
TA8268AH orig
TA8268H(S)
TA8269H
TA8271H
TA8272H
TA8273H
TA8274H
TA8275H
TA8276H
TA8277H
TA8278HQ
TA8279H
TA8403K
TA8424F smd
TA8427K
TA8428K
TA8432K . TA8445K
TA8435H
TA8440H
TA8445K
TA8474F smd
TA8605N
TA8611AN
TA8628N
TA8632N
TA8653N
TA8659AN
TA8690AN
TA8696F smd
TA8700AN
TA8701AN
TA8710S
TA8750AN
TA8757AN
TA8759AN
TA8759BN
TA8776N
TA8782N
TA8822SN SIP12
TA8859AP
TA8867AN
TA8871AN
TA8872N
TA8880BN
TA8889AP
TA8892AN
TAA300 . 1744
TAA4100A
TAA700 . 1741
TAS5110 SSO32
TAS5111
TAS5112
TAS5121
TAS5122
TAS5142 HTSSOP44
TAS5142 SOP36
TAS5152
TAS5182
TAS5261
TAS5342
TAS5352 HTSSOP44
TAS5508 QFP-64
TAS5612 TQFP64 15x15
TAS5707PHP TQFP
TAS5708PHP TQFP
TB1226AN
TB1226BN
TB1226CN
TB1226EN
TB1231AN
TB1231CN
TB1238AN
TB1238BN
TB1240AN
TB1251AN
TB1254AN
TB2118F
TB2901H
TB2902HQ
TB2903H
TB2904HQ
TB2905HQ
TB2906HQ
TB2913H
TB2923HQ
TB2925HQ
TB2926HQ
TB2929HQ
TB2931HQ
TB2934HQ
TB2946HQ
TB6674PG
TBA120 . 1743
TBA120S . 1741
TBA120U . 1744
TBA2591 . 1741
TBA2800 = 10561
TBA331 (. + 3 npn )
TBA440 1742
TBA520 (. PAL TV)
TBA530 . 1744
TBA810 . 1749
TBA820
TBA820M DIP8
TBA920 . 1741
TBA940 = 1742
TBA970 . 1741
TC40...A = 561...
TC40...B = 1561...
TC40...E = 176...
TC4000 . 1764
TC4001 (5)
TC4001 so-14 (5)
TC4002 (6)
TC4005 . 1761
TC4006 . 17610
TC4007 (1)
TC4008 . 5611
TC4009 . 1762
TC4010 . 1763
TC40106 (2) = TC4584
TC40106 (2) so-14
TC4011 so-14
TC4011 (7)
TC4012 (8)
TC4013 (2) = 5612
TC4013 (2) smd
TC4014
TC4015 (2)
TC4016 (1)
TC4017 (8)
TC4018 . 56119
TC4019 (2)
TC4020 (16)
TC4020 (16) so-16
TC4021
TC4022 (9)
TC4023 (9)
TC4024 (1)
TC4025 (10)
TC4027 (1)
TC4028 (1)
TC4028 (1) smd
TC4029 . 56114
TC4030 (2)
TC4031 . 1764
TC4033 . 1765
TC4034 . 561 6
TC4035 (9)
TC4036 . 56111
TC4040 (20)
TC4042 . 5613
TC4043 dip
TC4044
TC4046 (1) DIP16
TC4047 DIP14
TC4049 (2) so16
TC4049 (2)
TC4050 (4)
TC4051 (2)
TC4051 (2) so16
TC4052 (1)
TC4052 (1) so16
TC4053 (1) .
TC4053 (1) so-16
TC4056 (5)
TC4059 . 56115
TC4060 DIP14 = 10512
TC4061 . 5612
TC4066 (3)
TC4066 (3) so14
TC4067
TC4068
TC4069A,B (A=5615, B=15614)
TC4070 (14)
TC4071 (1)
TC4076 . 156114
TC4077
TC4081 (2)
TC4085 ()
TC4093 (1) so14
TC4093 (1)
TC4094 (1)
TC4094 (1) soic16
TC4097
TC4098 (1)
TC4420EPA DIP8
TC4427ACPA dip
TC4427AEOA soic8
TC4502 (1)
TC4503 (3)
TC4511
TC4520 (10)
TC4538
TC4541
TC4543
TC4584 (2) = TC40106
TC4585 . 5612
TC571000D-20 ( )
TC5971 . 1762
TC89101P
TC9148P
TC9149P
TC9153AP(P)
TC9154AP
TC9162N
TC9163AN
TC9164N
TC9257P
TCA365B
TCA440 Siemens = 1742
TCA640 . 1749
TCA650 . 1748
TCA700 . 7810
TCA730 . 17412
TCA740 . 17410
TCA770 . 1747
TCDT... . ET...
TCL-A18V01-TO . TMP87CP38N-4GD1
TCL-A19V07-TO . TMPA8821CPNG5CV5
TCL-A20V07-TO . TMPA8857CRNG5DU1
TCL-A25V02-TO . TMPA8857CRNG5FF4
TCL-A30V02-TO . TMPA8821CRNG5JB2
TD1410ES smd SO8
TD1583 smd
TD62003AP DIP16
TD62004AP
TD62083AP
TD62783AF smd
TD62783AP DIP
TD6810 sot23-5
TD6817 sot23-5 (DC-DC Vin2.5-5.5V 2A 1.5MHz)
TDA1001A
TDA1002 . 17413
TDA1006 = TDA2030/LM1875
TDA1010A
TDA1011
TDA1013A
TDA1013B
TDA1015
TDA1020 SIL9 7W(4Om)/12W(2Om) 14.4(6-18)V
TDA1028 YD1028
TDA1029 = 1741
TDA1047 . 1746
TDA1060A
TDA1074A
TDA1082
TDA1083 = 17410
TDA1085C
TDA1088 . SC1088 / SC9088 / KA22429
TDA1093 . 17419
TDA11020H/N1A000AK TQFP orig.
TDA11020H/N1B00/23 (S46932.1)
TDA11020H/N1B00/24 (S46932.1)
TDA11106PS/N3/3 (PC304DG)
TDA11106PS/N3/3 (PC305AG)
TDA11106PS/N3/3 VITYAZ
TDA11106PS/V3/3/AE4 (PC201AG)Rubin
TDA11136PS/N3/3 (PC301AG KD-035)
TDA11136PS/N3/3 (PC302DG) DIP64
TDA11136PS/N3/3 (PC305EG Erisson)
TDA11136PS/N3/3AH8 Thomson
TDA1170N
TDA1170P
TDA1170S = 1741
TDA1175
TDA1180P
TDA12011PQ/N1F00 (LG) p/n OIPRPOO794A
TDA12020H/N1B01
TDA12020H/N1D01
TDA12021-ERU4-F smd (JVC)
TDA12021PQ/N1F80 3.17V/B3CE CW62A (LG 25FB3RLX)
TDA12025PQ/N1F80 GREEN 1021N (SAMSUNG)
TDA12025PQ/N1F80 SF0781.1 07
TDA12025PQ/N1F80 SI5628.1 57
TDA12025PQ/N1F80 T_GRN2PEU 1021 (SAMSUNG)=1014 p/nAA97-16112A
TDA12025PQ/N1F80 T_HITPEU 1704 (SAMSUNG)
TDA12025PQ/N1F80 T_NARPEU 1707
TDA12025PQ/N1F80 T_NARPEU 1708.1 (SAMSUNG)
TDA12025PQ/N1F80 T_NARPEU 1710 (SAMSUNG)
TDA12060H1/N1F00 smd
TDA12070H/M1F00 smd (Thomson)
TDA12072H/N1F00 smd (Thomson / Philips)
TDA1220B = 10761
TDA1236 . 17411
TDA1270 . 1741
TDA1308 so8
TDA1410 .TDA2003
TDA1420 .TDA2003
TDA15021H/N1B91 (SC8946.1) PHILIPS smd orig.
TDA1510AQ
TDA1514A
TDA1515B(Q)
TDA1516B(Q)
TDA1517 SIP
TDA1517ATW smd
TDA1517P DIP18
TDA1518BQ
TDA1519
TDA1519(B)
TDA1519A(Q)
TDA1519C
TDA1521
TDA1521A
TDA1522
TDA1524A = 17448
TDA1543A
TDA1552Q
TDA1553Q
TDA1554Q
TDA1555Q
TDA1556Q
TDA1557Q
TDA1558Q
TDA1560Q
TDA1561Q
TDA1562Q
TDA1574
TDA1579
TDA1589
TDA1591 = 17451
TDA1599T
TDA1670A
TDA1675A
TDA16833P
TDA16846
TDA16847
TDA16850 DIP8
TDA16888
TDA1771 (MYS99428)
TDA1870A
TDA1904
TDA1905
TDA1940
TDA1950
TDA19997HL/C1 QFP
TDA2002
TDA2003
TDA2004
TDA2005
TDA2006
TDA2007A
TDA2008
TDA2009A = 17429
TDA2020 = 17411
TDA2025
TDA2030A
TDA2032
TDA2040
TDA2050 = 17430
TDA2051
TDA2052
TDA2320AN
TDA2418 . IL2418
TDA2460-2
TDA2461C1 . TDA2460-2
TDA2530 = 1745
TDA2532
TDA2541
TDA2545 . 1748
TDA2549
TDA2577A
TDA2578A = 10212
TDA2579 (A,B,C)
TDA2582 = 10211
TDA2593 = 17411
TDA2595 = 17424
TDA2611A SIL9
TDA2614
TDA2615
TDA2616Q
TDA2640
TDA2653A
TDA2820
TDA2822 DIP16
TDA2822M SO8
TDA2822M DIP8
TDA3030B
TDA3048 . uPC1490, 10541
TDA3420 . 1571
TDA3501. 17417
TDA3504
TDA3505
TDA3506
TDA3510 . 17428
TDA3520 . 17416
TDA3530 . 17431
TDA3541 . 10211
TDA3560(A)
TDA3561A
TDA3562(A)
TDA3562A
TDA3565
TDA3566(A)
TDA3590A
TDA3591A
TDA3592A
TDA3603P
TDA3612
TDA3629PHI dip8
TDA3651A
TDA3652A
TDA3653B
TDA3653C
TDA3654
TDA3654Q = 10511
TDA3683J
TDA3803A
TDA3810 = 17441
TDA3827B = 10875
TDA4173 TO220-7pin
TDA440S
TDA4437S
TDA4443
TDA4445B DIP16
TDA4445F DIP14
TDA4500 = 17414
TDA4501
TDA4502 . 17439
TDA4503 = K1039XA1
TDA4504A = 10876
TDA4504B = 10876
TDA4510
TDA4555 . 17432, 10873
TDA4556
TDA4565 = 17427, 10871
TDA4580
TDA4600-2
TDA4601 dip
TDA4601 sip
TDA4605 = 103351
TDA4605-2 = 10871
TDA4605-3
TDA4605-15
TDA4650
TDA4660
TDA4661
TDA4663 DIP
TDA4663T SIP
TDA4665
TDA4671
TDA4680
TDA4718A
TDA4800Q
TDA4841PS
TDA4850
TDA4854
TDA4856
TDA4857
TDA4858 SDIP32
TDA4860
TDA4861
TDA4863AJ
TDA4863G SO8
TDA4864AJ
TDA4865AJ
TDA4866
TDA4866J
TDA4867J
TDA4886
TDA4935
TDA4950 DIP8
TDA5030A = 10517
TDA5330T smd
TDA5333T smd
TDA5570 . 17436
TDA6101Q
TDA6103Q
TDA6106Q
TDA6107JF(Q)
TDA6108JF(Q)
TDA6109JF
TDA6111Q
TDA6118JF
TDA6120Q
TDA7000 = 10661 = 17442
TDA7021T smd= KA22429 = 17434
TDA7040T
TDA7050 DIP = 17426
TDA7050T smd
TDA7052AT SO8
TDA7052A(B) DIP8 = 17424
TDA7053()
TDA7056 ( -)
TDA7056A ( . . . 5 0 8) U.max - 8V
TDA7056AT smd
TDA7056B ( . . . 5 0 5) U.max - 5V
TDA7057AQ
TDA7073A
TDA7088T smd = 17452(dip)
TDA7222
TDA7231 dip8
TDA7233 dip8
TDA7240A TO220 7-pin 20W(4Om) 14.4(9-18)V
TDA7245A
TDA7250
TDA7253
TDA7261 MULTIWATT8 2x25W
TDA7262
TDA7263 CLIPWATT11 2x12W
TDA7263M MULTIWATT11 2x12W
TDA7264(A) MULTIWATT8(11) 2x25W
TDA7265(A,B) MULTIWATT11 2x25W(A - 2x20W/ B - 2x30W)
TDA7266 MULTIWATT15 2x7W
TDA7266D smd
TDA7266L SIP10 5W mono
TDA7266M MULTIWATT15 7W mono
TDA7266S MULTIWATT15 2x5W
TDA7266SA CLIPWATT11 2x7W
TDA7267 dip8 2W
TDA7267A dip16 3W
TDA7268 dip16 2x2W
TDA7269(A) MULTIWATT 11 2x10W(2x14W)
TDA7269SA(ASA) CLIPWATT11 2x10W(2x14W)
TDA7270S dip16
TDA7273
TDA7274 dip8
TDA7275(A) dip8
TDA7284
TDA7286
TDA7292
TDA7293
TDA7294
TDA7294S
TDA7295
TDA7295S
TDA7296
TDA7296S
TDA7297
TDA7297SA
TDA7298
TDA7299 SOIC8 = TDA7267 DIP8
TDA7300D smd
TDA7313D so28
TDA7313N dip28
TDA7314S dip24
TDA7315
TDA7318D
TDA7348D
TDA7350
TDA7350A
TDA7360
TDA7365
TDA7370(B)
TDA7372B
TDA7374B
TDA7375 (4X7 / 225) = ...70, ...77, ...79
TDA7376B
TDA7377 (4X6 / 220) = ...70, ...75, ...79
TDA7378
TDA7379 (4X7.5 / 228) = ...70, ...75, ...77
TDA7381
TDA7383
TDA7384
TDA7385
TDA7386 orig.
TDA7388 25pin
TDA7388A 27pin
TDA7389
TDA7391PD smd
TDA7393
TDA7394
TDA7396
TDA7400D smd
TDA7401D smd
TDA7402 smd
TDA7404D smd
TDA7406T smd
TDA7407D smd
TDA7418 smd
TDA7419 smd
TDA7429S
TDA7439 dip
TDA7439D smd
TDA7440D smd
TDA7442 dip
TDA7442D smd
TDA7448D smd
TDA7449
TDA7454
TDA7461ND smd
TDA7462D smd
TDA7468D smd
TDA7469D smd
TDA7480
TDA7490(L)
TDA7491P smd
TDA7494 MULTIWATT15 10W ( 3, -. )
TDA7494S , -.
TDA7495 MULTIWATT15 2x11W (-. )
TDA7495S . - .
TDA7496 MULTIWATT15 2x5W (-. )
TDA7496LK smd
TDA7496S MULTIWATT15 2x5W ( -. )
TDA7496SA CLIPWATT15 2x5W (-a. )
TDA7497 MULTIWATT15 10W(8Om)+10W(8Om)+18W(4Om)
TDA7497S MULTIWATT15 8W(8Om)+8W(8Om)+15W(4Om)
TDA7498
TDA7499
TDA7500 smd
TDA7513T smd
TDA7560 (25pin)
TDA7560A (27pin)
TDA7561
TDA7562
TDA7563
TDA7564
TDA7565
TDA7566
TDA7718B TSSOP28
TDA7845
TDA7850(A) 25pin
TDA7850A 27pin
TDA7851L 25pin
TDA7854 25pin
TDA8004T smd
TDA8024TT smd
TDA8044AH QFP80
TDA8133 SIP
TDA8133A TO220 5pin
TDA8137
TDA8138 SIP
TDA8138A TO220 7pin
TDA8139
TDA8140 dip14 = 11524
TDA8143
TDA8145 dip8
TDA8146
TDA8170
TDA8171
TDA8172
TDA8174 MULTIWATT11
TDA8174A MULTIWATT11 ( 5 10mkF)
TDA8174AW CLIPWATT11
TDA8175
TDA8177 (TDA8177F )
TDA8177F (TDA8177 )
TDA8178(S)
TDA8179
TDA8185
TDA8190
TDA8191
TDA8192
TDA8196 (. . 3-16V 0.05%)
TDA8199 (. . . 3-16V 0.05%)
TDA8214B
TDA8215B
TDA8222
TDA8302
TDA8303
TDA8303A
TDA8304
TDA8305A = 17438
TDA8350Q
TDA8351
TDA8354Q
TDA8356
TDA8357J
TDA8358J DBS13P
TDA8359J (ILA) .
TDA8361
TDA8362/N5
TDA8362A (ILA8362ANS)
TDA8362A PHILIPS
TDA8362B
TDA8362B S7
TDA8362E
TDA8362WNS
TDA8366
TDA8366H smd
TDA8369S1
TDA8374
TDA8374A
TDA8375(A)
TDA8376(A)
TDA8380A = 10801
TDA8385
TDA8390A
TDA8395P
TDA8425 DIP20
TDA8442
TDA8443 = 10514
TDA8444P
TDA8451A
TDA8452A
TDA8490
TDA8501
TDA8510J
TDA8511J
TDA8512J
TDA8560Q
TDA8561
TDA8562Q
TDA8563Q
TDA8564Q
TDA8565Q
TDA8566Q SIP2-17 225(14)
TDA8567Q
TDA8568Q
TDA8569Q
TDA8571J
TDA8588AJ 4x50W = TDA8589AJ (U. - 5V / U. .. - 3.3V)
TDA8588BJ 4x50W = TDA8589BJ (U. - 3.3V / U. .. - 3.3V)
TDA8588J 4x50W = TDA8589J (U. - 5V / U. .. - 5V)
TDA8589AJ 4x45W = TDA8588AJ (U. - 5V / U. .. - 3.3V)
TDA8589BJ 4x45W = TDA8588BJ (U. - 3.3V / U. .. - 3.3V)
TDA8589J 4x45W = TDA8588J (U. - 5V / U. .. - 5V)
TDA8591J
TDA8592J (4x50W)
TDA8708T smd
TDA8842 S1/2Y
TDA8843 S1/2Y .
TDA8844 S1
TDA8855H smd
TDA8920BJ
TDA8920BTH smd
TDA8920CJ
TDA8920CTH smd
TDA8922TH/N1 smd
TDA8924TH/N2
TDA8925J
TDA8926TH smd
TDA8927J/N1
TDA8929T smd
TDA8931T smd
TDA8932BTW smd
TDA8943SF
TDA8944J/N1
TDA8946J
TDA8947J
TDA8950J
TDA8950TH
TDA8954J
TDA8954TH smd
TDA9109
TDA9111
TDA9151B
TDA9160A
TDA9178
TDA9210 dip20
TDA9302H
TDA9309
TDA9321H smd PHILIPS
TDA9330H smd
TDA9341-EA3M (Polar)
TDA9346PS/N3/3/1960
TDA9351-C37NA .
TDA9351PS/N1/1L0180 (SPM-802MAN1)
TDA9351PS/N2/1I0725 () .
TDA9351PS/N2/1I0761 HORIZONT / POLAR
TDA9351PS/N2/1I0855 .()
TDA9351PS/N2/1I0981 ()
TDA9351PS/N2/1I1157 (Sokol)
TDA9351PS/N2/1I1284 (Horizont)
TDA9351PS/N2/1I1573 (Rolsen)
TDA9351PS/N2/3/0457 (SPM-802EE)
TDA9351PS/N2/3/0463 (Samsung) SPM-802EW
TDA9351PS/N2/3/0564(Samsung) SPM-802EE1
TDA9351PS/N2/3/1308(Samsung) SPM-802EE5
TDA9351PS/N3/1/1610 ()
TDA9351PS/N3/1/1731 (Rubin)
TDA9351PS/N3/1/1758 (Rolsen)
TDA9351PS/N3/1/1764 ()
TDA9351PS/N3/1/1957 (Rolsen)
TDA9351PS/N3/2/1759 (Rubin)
TDA9351PS/N3/2/1982
TDA9351PS/N3/3
TDA9351PS/N3/3 (TDA9351PXF51 1,1c)
TDA9351PS/N3/3/1617 SPM-802EW6
TDA9352C32NAG (NTDA) Rolsen
TDA9352PS/N3/1/1683 (Rolsen)
TDA9352PS/N3/2/1925 ()
TDA9352PS/N3/3 (TDA9352PXN 1.3e) ROLSEN
TDA9353PS/N2/1I0817 ( 1.3)
TDA9353PS/N2/2I1228 (Rolsen)
TDA9353PS/N2/3/0566 (SPM-812EW)
TDA9353PS/N2/3I1522 (POLAR 4.1)
TDA9353PS/N3/1/1871 ()
TDA9353PS/N3/2/1609 ()
TDA9353PS/N3/2/1910
TDA9361PS/N1/1/0062 (Sharp)
TDA9361PS/N2/3I1182 (Daewoo)
TDA9361PS/N2/4/0532
TDA9361PS/N2/4I0793 .
TDA9361PS/N2/4I1029
TDA9361PS/N3/3/1715(1716) Daewoo
TDA9363PS/N2/4I1240
TDA9365PS/N2/3I0874 (JVC,ONIDA)
TDA9365PS/N2/4I1325 (JVC, ONIDA)
TDA9365PS/N3/5 1.7g = 1.8g
TDA9365PS/N3/5 1.8c(d) ( TDA9565)
TDA9365PS/N3/5 1.8g=1.7g
TDA9381-7NA(NTDA9381-7NA) ....2NC
TDA9381 C37NA(...NB,NC) (NTDA) .
TDA9381 C39NC 29MAR05 () RUBIN
TDA9381 C323A(NTDA) ()
TDA9381 C331A(NTDA) (Rolsen)
TDA9381PS/N1/1K0138 (Sharp)
TDA9381PS/N1/3S0333 (SPM-802ERN5)
TDA9381PS/N2/1/0747 (Sharp)
TDA9381PS/N2/1/1246 (Polar 1.1)
TDA9381PS/N2/1I0721 ()
TDA9381PS/N2/1I0836 () ( )
TDA9381PS/N2/1I1156()
TDA9381PS/N2/1I1277 (Horizont) = ...1803
TDA9381PS/N2/1I1278 (Horizont,) =...0980
TDA9381PS/N2/1I1326 (SOKOL)
TDA9381PS/N2/1I1520 ()
TDA9381PS/N2/1I1521 (ROLSEN)
TDA9381PS/N2/2I0745 HITACHI = 1070
TDA9381PS/N2/2I1070 HITACHI = 0745
TDA9381PS/N2/2I1091
TDA9381PS/N2/2I1229 (Rolsen)
TDA9381PS/N2/2I1373 (Rolsen)
TDA9381PS/N2/3 ( CP-185(MZ)) DAEWOO
TDA9381PS/N2/3/0533 LG
TDA9381PS/N2/3/0701 = ...0792
TDA9381PS/N2/3/H2
TDA9381PS/N2/3I 2NC
TDA9381PS/N2/3I0792 LG . = ...0793
TDA9381PS/N2/3I0836
TDA9381PS/N2/3I0838
TDA9381PS/N2/3I0864 (0ICTMPH016A(TVCR))
TDA9381PS/N2/3I0900 (SPM-802EWN3)
TDA9381PS/N2/3I0912 (SPM-802EEN3)
TDA9381PS/N2/3I0974 (SPM-802EEN4)
TDA9381PS/N2/3I0981
TDA9381PS/N2/3I1002 (SPM-802EWN4)
TDA9381PS/N2/3I1300 Shivaki
TDA9381PS/N2/3I1310 (SPM-802EEN5)
TDA9381PS/N2/3I1327 (JVC, ONIDA)
TDA9381PS/N2/3I1501 (DAEWOO)
TDA9381PS/N3/1/1531 SHARP
TDA9381PS/N3/1/1611 () = ...1610
TDA9381PS/N3/1/1612
TDA9381PS/N3/1/1729 () .
TDA9381PS/N3/1/1730 (Rolsen 2.0) .
TDA9381PS/N3/1/1744 (POLAR 4.2)
TDA9381PS/N3/1/1752 ()
TDA9381PS/N3/1/1803 ()
TDA9381PS/N3/1/1956 (Rolsen)
TDA9381PS/N3/2/1830 = TDA9381PS/N2/3I 2NC(NE)
TDA9381PS/N3/2/1831
TDA9381PS/N3/3 (TDA9381PXF81 2.0C/ PXU1.1D) ROLSEN
TDA9381PS/N3/3 SAMSUNG . SPM802EEN5
TDA9381PS/N3/3/1642 (SPM-802EEN6)
TDA9381PS/N3/3/1829 (JVC, ONIDA)
TDA9381PS/N3/3/2009
TDA9381PXF812.0C . TDA9381PS/N3/3 ROLSEN
TDA9381PXU1.1D . TDA9381PS/N3/3 ROLSEN
TDA9384C31NC (NTDA) 29"
TDA9384PS/N2/2I1076 HITACHI
TDA9384PS/N2/3I1544 ONIDA
TDA9384PS/N3/2I (CH05T1610) Akai. Sokol
TDA9384PS/N3/2I1615 Akai. Sokol
TDA9386PS/N2/2I0868 JVC
TDA9392H/N1/4/0246
TDA9394H/N1/5/1031 Sony = ...0583,...0334,...0423
TDA9536
TDA9552H/N1/3//1410 smd
TDA9552H/N3/3/1888 Philips L01.2A AB
TDA9554PS/N1/1I1465
TDA9554PS/N1/3
TDA9554PS/N1/I0301 .
TDA9554PS/N1/I0674 (SPM-802MAN1)
TDA9554PS/N2/1575 (THOMSON)
TDA9554PS/N3/2/1703 (THOMSON)
TDA9554PS/N3/2/1727 (THOMSON)
TDA9555H/N1/3I1098 smd
TDA9555H/N1/3I1290 smd
TDA9565H/N1/5I1118 smd .
TDA9594PS/N1/4I1269
TDA9594PS/N1/4I1641
TDA9800
TDA9800T smd
TDA9813T smd
TDA9814T smd
TDA9820
TDA9821
TDA9840
TDA9847
TDA9859
TDA9860 MDIP32
TDA9870A SDIP64
TDA9874AH
TDA9875
TDA9881T smd .
TDA9885TS smd
TDA9886T SO24
TDA9886TS SSOP24
TDF8556AJ
TEA1014
TEA1039
TEA1062(A) = 17432
TEA1064
TEA1110A
TEA1120 . 1742
TEA1504
TEA1506AP DIP8
TEA1506T SO14
TEA1507P
TEA1507T so14
TEA1520T smd
TEA1521P
TEA1522P
TEA1523P/N2
TEA1524P
TEA1530T SO8
TEA1532T smd
TEA1533AP DIP8
TEA1533AT smd SO14
TEA1552T
TEA1601T smd
TEA1610T smd
TEA1611T smd
TEA1620P DIP8
TEA1623PH
TEA1733AT soic
TEA1733P dip8
TEA1755T smd
TEA1761T soic
TEA2014A DIP8
TEA2018A DIP8
TEA2019
TEA2025B
TEA2029C
TEA2029F
TEA2031A DIP8
TEA2037A
TEA2114 DIP8
TEA2124 DIP8
TEA2164 DIP16
TEA2260
TEA2261
TEA2262
TEA3717
TEA5101A(B)
TEA5114A
TEA5170 DIP8
TEA5570 = 17436
TEA5710 dip
TEA5711
TEA5711T smd
TEA5757H smd
TEA5762H smd
TEA6320T smd
TEA6321T smd
TEA6330T smd
TEA6415C
TEA6425 DIP
TEA6425D smd
TEA6842H TQFP
TEA8170
TEA8172
TEF6901AH smd
TFA9841J
TFA9842AJ (7 - . .)
TFA9842J (7 - mute)
TFA9843AJ (7 - . .)
TFA9843J (7 - mute)
TH2267.1
THD200FI . BU2520AX, 2SC4542, BUH715
THX201H
THX202H DIP8
THX203H DIP8
THX208 so7
TIL111
TJA1041 so14
TJA1051 so8
TK3L10 (3x NPN-Darl, 100V, 3A) SIP8
TL061CD so8
TL061CP DIP8
TL062CD so8
TL062CN DIP
TL064CD so14
TL064CN DIP
TL071CN dip8
TL072CD so8
TL072CN DIP8
TL074CD so14
TL074CN DIP
TL081CD so8
TL081CN
TL082CD so8
TL082CN DIP8
TL083 . 5742
TL084CD so14
TL084CN DIP14
TL1451ACKD smd
TL1451ACN
TL431 sot23-5
TL431AIDBVR sot23
TL431CDT soic8
TL431CLP
TL494C smd SO16
TL494CN = 11144 dip
TL497ACN
TL594CN
TL598CN
TL820CN
TL8849P
TLC2272 DIP8
TLC5921DAP HTSSOP32 LED driver
TLE4267G DPAC 7pin
TLE4267GM SOIC 14
TLE4269G SO8
TLE4270S (5V 0.65A) U 42V TO220-5
TLE4275G TO263-5
TLE4276GV DPAK 5pin
TLE4276GV50 DPAK 5pin
TLE4729G smd
TLE5216G smd
TLE6220GP
TLE6230GP ( )
TLE6240GP smd
TLP421 ()
TLP504A DIP8
TLP521
TLP521 .
TLP580
TLP621
TLP627
TLP631
TLP721
TLP922 DIP4
TLP922 DIP8
TLP931 . HPC931
TM1620B smd
TM1628 smd
TMDS351PAGR TQFP
TMP47C1637N-RA07
TMP47C1637N-RA19
TMP47C1637N-RA34
TMP47C1637N-RA37
TMP47C1637N-RA41
TMP47C1637N-RA44
TMP47C434AN-R231
TMP47C434N-3415 = TMP47C434N-R221
TMP47C434N-3514 = TMP47C434N-R221
TMP47C434N-3526
TMP47C434N-3537 . TMP47C434N-R221
TMP47C434N-R214
TMP47C434N-R221 . TMP47C434N-3514
TMP47C440BN-3JG4 ( - )
TMP47C634AN-R564 (LK5140M1)
TMP47C634AN-R584
TMP47C634N-2458
TMP47C634N-2465
TMP47C634N-R514
TMP47C634N-R577
TMP47C837N-U411
TMP47C837N-U412
TMP47C862AN-GC01
TMP87CH33N3121 . OEC6021D
TMP87CM37N3133 . OEC6024B(C)
TMP87CM38N-1F31 (CH08T0934)
TMP87CM38N-2A98
TMP87CM38N-3519 . OEC6047B
TMP87CM38N-3GP2 (TCL-A02V01-T) AVEST
TMP87CP38N-4GD1
TMPA8801CPCNG4JG9
TMPA8801CPCNG4V63 = ...5HE5
TMPA8801CPCNG5HE5
TMPA8801CPCNG5HF5
TMPA8801CRCNG6DJ6
TMPA8821CPNG4RJ1
TMPA8821CPNG4U88
TMPA8821CPNG5CR2
TMPA8821CPNG5CV5 = 5JB2
TMPA8821CPNG5UU5 (Shivaki)
TMPA8821CRNG5JB2 = 5CV5
TMPA8827PSNG Toshiba, Sokol
TMPA8851CPNG6EG1
TMPA8851CRNG6FR4
TMPA8857CRNG5DU1 (TCL-A20V07-TO)
TMPA8857CRNG5FF4 (TCL-A25V02-TO)
TMPA8891CPBNG6JC0 Toshiba .
TMPA8891CPBNG6NA3
TMPA8891CPBNG6P02
TMPA8891CRCNG7D11 SHIVAKI/ ORION/ GENERAL
TMPA8891CSBNG6KF8
TMPA8891CSCNG7BJ9 (Daewoo)
TMPA8896CSNG7E18
TMPA8896CSNG7E63
TMPA8897CPBNG6PN9
TMPA8897CPBNG6RJ3
TMPA8897CSCNG7A15 POLAR , WATSON
TMS3450NL
TNY175DG SO7
TNY176DG SO7
TNY176PN
TNY177PN DIP7
TNY178PN DIP7
TNY179PN DIP7
TNY180PN
TNY253G
TNY253P
TNY254G
TNY254P DIP8
TNY255P
TNY256G
TNY256PN DIP8
TNY264G
TNY264P DIP7
TNY265P DIP7
TNY266G
TNY266P DIP7
TNY267PN
TNY268PN DIP7
TNY274PN DIP7
TNY275PN DIP7
TNY276PN DIP7
TNY277PN DIP7
TNY278GN
TNY278PN DIP7
TNY279PN DIP7
TNY280PN DIP7
TNY284PG
TNY286PN DIP7
TOP200Y
TOP201YAI
TOP202YAI
TOP203YN
TOP204YAI
TOP209P
TOP210PFI
TOP214YAI
TOP221PN
TOP221Y
TOP222P
TOP222Y
TOP223P
TOP223Y
TOP224P
TOP224YN
TOP225Y
TOP226Y
TOP227Y
TOP233P
TOP233Y
TOP234Y
TOP242Y
TOP243PN
TOP243Y
TOP244PN
TOP244Y
TOP245Y
TOP246Y
TOP247YN
TOP248Y
TOP249Y
TOP250Y
TOP255PN DIP7
TOP257EN eSIP7F
TOP257PN DIP7
TOP258PN DIP7
TOP258YN
TOP259YN
TOP264VG eDIP-12B
TOP265EG SIP7C
TOP265KG sop-12
TOP265VG edip-12
TOP266EG SIP7C
TOP267VG edip-12
TP3067N
TP4056 ( Li .) smd SO8
TP4057 ( Li .)
TP6312F smd
TP6317BF smd TSOP44
TPA(EUA)6011A4 smd TSSOP24
TPA1517NE
TPA2008D2 TSOP24
TPA3002D2 QFP48
TPA3004D2PHPR smd
TPA3008D2 TQFP
TPA3110D2 smd
TPA3113D2 smd
TPA3116D2 smd
TPA3121D2 smd
TPA3123D2 smd
TPA3124D2 smd
TPS5100 SOP16 (PU5100)
TPS53126PW smd
TPS54327DDA so8
TPS54328 smd
TPS5510 DIP8
TPS65160 smd
TPS65162 smd
TPS65168 smd
TPS65178 smd
TPS65194 smd
TPS76316DBVT SOT23-5pin ( PBHI) 1.6V
TPS76318DBVT SOT23-5pin ( PBAI) 1.8V
TPS76333DBVT SOT23-5pin 3,3V
TPT2262 . PT2262
TR1602 . 5811
TRAIT N80 ( Kenwood) .
TRAIT P80 ( Kenwood) .
TRC102 TSSOP16 400-1000
TS3702CD smd
TSA5511
TSA5512T smd
TSA6060 smd
TSC2003IPWR smd
TT6061A DIP8
TX-2B DIP14
TY72011P2
U2559B smd
U2829B
U3666M
U4076B ( )
U4614B
U4744
uA709DC (DIP14) . 1531
uA709TC DIP8
uA710PC = 5212
uA711 . 5211
uA723PC . LM723CN
uA725 . 1535
uA741PC . LM741CJ
UAA180 . 10031
UBA2014T smd
UBA2024P DIP8 .
UBA2070T smd
UBA2071AT SO24
UBA2074AT smd
UC2842 DIP8
UC2842BD1 so8
UC2843AD so14
UC2843AN DIP8
UC2843B so8
UC2844AD smd
UC2844BN dip8
UC2845BN dip8
UC3804 smd
UC3825N = 11562
UC3842B DIP
UC3842B so8
UC3843 DIP8
UC3843B so8 = 103315
UC3844 DIP
UC3844B so8
UC3845B so8
UC3845N DIP
UC3846
UC3854N
UCC25600 SO8
UCC2800D SO8
UCC28880 so8
UCC37322D smd
UCC37324 smd
UDN6118A . 11092
UL1295 . TDA4565
UL1481 . 1749
ULN2001A . 11092
ULN2003A
ULN2003D smd
ULN2004A = 110923
ULN2004ADR so16
ULN2204 . TDA1083
ULN2803A = 110963
ULN2803AG SOIC18
ULN2804A
UM3561A : , , . ,
UM91215A
UM9151-3 = 100817
UM91610A
UM91611
UPA9002T
uPC1031H2
uPC1032HA
uPC1093J TO-92
uPC1181H3
uPC1182H3
uPC1185H2
uPC1225H
uPC1228HA
uPC1230H2
uPC1237HA
uPC1238H . TDA2030
uPC1241H
uPC1277H
uPC1278H
uPC1288V
uPC1310V
uPC1318AV
uPC1335V
uPC1350C
uPC1353C
uPC1363CA
uPC1364C2
uPC1366C
uPC1378H
uPC1379C
uPC1394C
uPC1414 . TA7678AP
uPC1470KM
uPC1490HA
uPC1498H
UPC1514CA
uPC1891 (Surround)
uPC1892 (surrund 20)
uPC2500H
uPC4570C DIP8
uPD416C-2
UPD6108C DIP16
UPD6108G SOIC16
VCT3804 B D6
VCT3831A C4
VCT3832A C4 (Daewoo)
VCT3834B D6 SDIP64
VCT49 X3F PZ F1000
VCT49 X3F TIMPAS 1702.0 (Samsung)
VCT49 X7F PZ F 1 000 T-GRPEAF_1002 Samsung KS7A
VCT49 XYF PC C7 (MC-049B)
VCT49 XYF PYC7 T-ETPASO_1029 Samsung KS7A
VCT6973G B3000 JVC orig.
VCU2133A
VDP3108A A1
VDP3112B C3 64pin
VDP3130Y B2 64pin .
VDP3133Y B2 dip64
VEFC013 Panasonic
VEFY017 Panasonic
VG54123 so8
VIPER 06H DIP7
VIPER 12A DIP8
VIPER 12A SOIC8
VIPER 16L DIP7
VIPER 17L DIP7
VIPER 20 DIP8
VIPER 20A TO220-5pin
VIPER 22A DIP8
VIPER 22A SOIC8
VIPER 27LN dip7
VIPER 32 DIP8
VIPER 50A
VIPER 53SP
VIPER100A
VN5016A smd PSSO-12
VPG101T
VSP2860
W22HM9948 . TDA7386
WSH914 . +5 TO3
X0355 . IXO355CE
X0405MF . ESM740
XC44031AB = MC44031
XC6206P332MR (662K) 3.3V 0.2A sot23
XL4015E1 d2pak
XL4016E1 TO220-5
XPT9911 so16
YD1028 TO220-9
YD1517 . TDA1517
YD723 dip8
YM2151 dip24 ( YAMAHA)
Z80 . 58080 , 18581
Z8622704PSC
Z9023306PSC (SOKOL 2010-S01)
Z9023406PSCR50M5 (Hitaci CP06848U)
ZA3020 so8
ZXLD1360ET5TA 1
ZXSC300E5 sot23-5
ZXSC400E6 tsop6
A210K (1747)
3505 . 17433
6NC3-16mHz (3,3V) SMD-7050
KCO-010T 14.31818